תקנון מועדון לקוחות שופרסל )דצמבר 8102

כללי

מועדון לקוחות שופרסל מנוהל ע"י חברת שופרסל בע"מ. שופרסל בע"מ רחוב שמוטקין בנימין 01 , ראשון לציון

3605000 , טלפון 0-211-31-01-. 01

.1 חברות במועדון לקוחות שופרסל

1.1 כל אדם אשר מלאו לו 11 שנים )לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים( זכאי להצטרף למועדון

לקוחות שופרסל ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת

שופרסל בע"מ )להלן בהתאמה "חבר המועדון", "המועדון" ו "שופרסל"( . שופרסל תהיה - -

רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת

לנמק סירובה.

1.1 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות שופרסל, מוזמן לגשת לאחד

מסניפי רשת שופרסל ולהירשם בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או

להיכנס לאתר האינטרנט של שופרסל בכתובת www.shufersal.co.il .

הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות ויקבל כרטיס חבר מועדון לקוחות שופרסל

זמני, בצירוף מספר חבר )להלן: "הכרטיס"(.

1.1 חברי מועדון סופראקרד כולם או חלקם יצורפו באופן אוטומטי כחברים במועדון לקוחות

שופרסל וזאת במקום חברותם במועדון סופרקארד. כרטיס חבר המועדון יישלח למענם במישרין

ע"י שופרסל, עפ"י שיקול דעתה של שופרסל. חבר מועדון סופרקארד אשר לא קיבל כרטיס

מועדון לקוחות שופרסל יהיה רשאי לפנות אל שופרסל ולבקש כי יישלח אליו כרטיס חבר מועדון

בהתאם להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי, לקוח אשר טרם קיבל את כרטיס חבר

המועדון החדש, על אף זכאותו לקבלת כרטיס זה בהיותו חבר מועדון סופרקארד תעמוד לו

האפשרות להזדהות באמצעות מסירת פרטים מזהים לשביעות רצונה של שופרסל לצורך זיהויו

כחבר מועדון.

1.1 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על אף זאת חבר המועדון )להלן: "החבר

הראשי"( יהיה רשאי לבקש כי יונפק לו כרטיס חבר אחד נוסף על שם צד ג' אחר מטעמו )להלן:

"המצטרף הנוסף"(. לחבר הראשי ולמצטרף הנוסף יונפקו כרטיסי חבר עם מספרי כרטיסים

שונים ואולם הנקודות אשר יצטברו בכרטיס חבר המועדון ביחד עם הכרטיס הנוסף יצברו

במשותף. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין צבירת נקודות המועדון המשותפות

תהיינה לחבר בלבד ולא למצטרף הנוסף. על אף האמור לעיל, שופרסל תהיה רשאית לאפשר את

מימוש נקודות המועדון שנצברו במשותף גם למצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר

כי הכרטיס הנוסף יונפק תחת זהות של המצטרף הנוסף בהתאם לפרטים שיימסרו ע"י חבר

המועדון ולאחר שקיבל הרשאה לעשות כן מאת המצטרף הנוסף. )חבר המועדון והמצטרף הנוסף

יחדיו להלן: "תא משפחתי"(.

1.1 כרטיסי חבר מועדון הנושאים את שם המועדון הקודם "סופרקארד" )להלן: "כרטיס

סופרקארד"(, יוחלפו על ידי המועדון, ללא כל חיוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסי

. סופרקארד החל מיום 11.2.1552

1.1 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית

- למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. שופרסל תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב 155

נקודות מועדון על הנפקת כרטיס חבר חדש מהפעם השלישית ואילך. שופרסל תהיה רשאית

לשנות על פי קביעתה את מספר הנקודות לחיוב מעת לעת. שופרסל תהיה רשאית לחייב בדיעבד

את נקודות המועדון במקרה כמתואר לעיל.

1.2 ניתן להתקבל כחבר במועדון לקוחות שופרסל גם באמצעות הצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל

מבית כרטיסי אשראי לישראל בע"מ או דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן יחד "כאל" או -

" Cal "( בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בתנאי ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל,

לרבות טופס גילוי נאות ולרבות התנאים המפורטים בנספח ד' לתקנון זה. עד למועד תום תוקף

כל כרטיס אשראי שופרסל שהונפק ללקוח על ידי לאומי קארד בע"מ, יחולו התנאים המפורטים -

בנספח א' לתקנון זה. מחזיק כרטיס אשראי שופרסל אשר יבקש כי יונפק לו כרטיס אשראי

המועדון )כהגדרתו בנספח ד'(, יהא זכאי להטבות כפוף לתנאים המפורטים בנספחים א' ו ד' -

לתקנון זה.

1.1 הצטרפות לשירות שופרסל Online מחייבת חברות הלקוח במועדון לקוחות שופרסל והכול

בהתאם לתקנון שופרסל Online כמפורט באתר האינטרנט. לקוח המצטרף לשירות שופרסל

ONLINE מצורף בהסכמתו גם כחבר מועדון לקוחות שופרסל, בהתאם לתנאי תקנון זה, וכרטיס

מועדון יישלח לביתו.

-1-

(

.1 צבירת ומימוש נקודות שופרסל

1.1 כל חבר מועדון יזוכה בנקודות שופרסל עבור רכישותיו ברשתות הכלולות במועדון: שופרסל

שלי, שופרסל דיל )כולל שופרסל דיל אקסטרה(, שופרסל אקספרס, שופרסל Online , אורגניק

מרקט וניו פארם )הצבירה בניו פארם תחל לאחר סיום פריסת קופות חדשות בסניפים(, כמפורט - -

בתקנון זה ובנספח ב' לתקנון, וזאת בשיעור של 0 נקודת מועדון בעבור כל 8 ש"ח קניה* )להלן:

"נקודות" או "נקודות שופרסל" או "נקודות מועדון"(. מובהר כי אין צבירת נקודות ברשתות

"יש חסד" ו "יש בשכונה". שופרסל רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את השיטות ו/או -

הנוסחאות השונות לצבירת נקודות, לרבות אך לא רק עבור מוצרים מסוימים, לקניה ברשתות

שונות, לשימוש בשירותים שונים וכיוצ"ב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית שופרסל

לקבוע מעת לעת, כי קבוצות מסוימות באוכלוסייה יהיו זכאיות לתנאים שונים בכל הנוגע

לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתם ו/או ערכם ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של

שופרסל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי שופרסל לא תהיה מחויבת להודיע

לחבר המועדון על שינוי תנאי תקנון זה.

מובהר, כי הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון במועדון סופרקארד ישמרו ויועברו לזכות

חשבונו החדש של חבר המועדון במועדון לקוחות שופרסל.

צבירת הנקודות ומימוש ההטבות לחברי מועדון לקוחות שופרסל הינה משותפת לתא משפחתי

כהגדרתו לעיל והכול תחת פרטי החבר הראשי. שוברי הזיכוי הכספי בגין צבירת הנקודות

וההטבות לחברי מועדון יישלחו על שם החבר הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע"י שני

הכרטיסים בתא משפחתי.

1.1 כמו כן מזכה החברות במועדון בהטבות או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע"י שופרסל מפעם

לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון

לקוחות/ כרטיס אשראי שופרסל בקופה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון,

בהגדרתו הטבה שהינה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה כדוגמת – -

קופון, שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע"י שופרסל. שופרסל רשאית להגביל את ההטבות

או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. כרטיס זמני מזכה את

החבר בצבירת נקודות ובמבצעים ברצפת המכירה בסניף בלבד. רק כרטיס מועדון קבוע מזכה

את החבר בכל יתר ההטבות. מבצעי חברי המועדון אינם תקפים בסניפי שופרסל אקספרס אלא - -

אם צוין אחרת בפרסום של המבצע באופן מפורש.

להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחים לחברי

המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו:-

1.1.1 מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.

1.1.1 מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.

1.1.1 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

1.1.1 מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.

1.1.1 אין כפל מבצעים.

1.1.1 התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.

1.1.2 מימוש הקופון הינו חד פעמי )אלא אם פורסם אחרת( ובמעמד הקנייה המזכה בסניף

המצוין בקופון. קופון שלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.

1.1.1 הקופונים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

1.1 נכון למועד פרסום התקנון, הרשתות הכלולות במועדון ומספר הנקודות שיזוכו במסגרת רכישה

בכל אחת מהן הינן כמפורט בסעיף 1.1 לעיל ובנספח א' הרצ"ב לתקנון זה והמהווה חלק בלתי

נפרד הימנו. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע רשתות בכל עת, באופן זמני או

קבוע.

1.1 נקודות זיכוי תיצברנה ע"י העברת כרטיס לפני עריכת החשבון בקופה בלבד בעת ביצוע התשלום

בהתאם למפורט בסעיף 1.1 לעיל, ולא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי

בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לקופאי/ת בסניף שופרסל לפני עריכת החשבון הינה

באחריות החבר בלבד. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש

הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת לשביעות דעתה של שופרסל, לרבות באמצעות -

מתן מספר ת.ז או מספר חבר ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את שופרסל לעשות כן -

ולשופרסל יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות

הצגת כרטיס החבר.

-1-

(

1.1 נקודות שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר לחנות מסיבה כלשהי, לרבות החזר כספי הניתן ללקוח

בגין החזר פיקדון בקבוקים, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות הזיכוי בחשבון

החבר קטנה מנקודות הזיכוי אותן יש לנכות כאמור, יחויב כרטיס המועדון ביתרת חובה של

נקודות.

1.1 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות

ושופרסל תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.

1.2 תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו )כגון: ריבית ו/או הצמדה( לא יזכה בנקודות.

1.1 לגבי מוצרים במבצע/ הנחה המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל -

לאחר ההנחה או המבצע.

1.2 צבירת נקודות זיכוי תתאפשר על ידי תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם

לרשתות המפורטות בסעיף 1.1 לעיל. מובהר בזאת כי לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום בתווי

קניה )למעט קבוצת חברים שהינם אזרחים ותיקים עפ"י קריטריונים שייקבעו ובהתאם לשיקול

דעתה הבלעדי של שופרסל ו/או כל קבוצת חברים אחרת אשר תיקבע ע"י שופרסל מפעם לפעם(

ובשוברי החלפה ו/או זיכוי וכד'.

1.15 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי

שופרסל.

1.11 לא תאושר צבירת נקודות בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שיועבר

כרטיס מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות בעל הכרטיס בגין אותה

רכישה, רשאי המועדון לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן

הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד. "רכישה סיטונאית": כפי שתוגדר על ידי שופרסל

מעת לעת. החלטת שופרסל באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה

הוכחה לכאורה כלפי החבר.

1.11 החבר יהיה אחראי להתעדכן במצב הנקודות הצבורות לזכותו ע"י בדיקה באתר האינטרנט של

שופרסל, או ביצירת קשר עם המועדון בטלפון 1-155-25-15-15 כמו כן יופיע מצב הנקודות

הצבורות על גבי חשבונית הקניה. כמו כן יהיה החבר אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון,

המתעדכנים על פי החלטת שופרסל מעת לעת, ולא תחול על שופרסל כל אחריות בקשר לכך.

1.11 רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטבר יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של

הפרטים. מובהר בזאת, כי שופרסל תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות

בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר

האינטרנט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר הנקודות שנצברו

לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב, עד 1 חודשים ממועד הרכישה, באמצעות אתר האינטרנט של

שופרסל או באמצעות פקס או מכתב לכתובת המועדון, בצרוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט

השגותיו.

בכל מקרה של מחלוקת, שופרסל תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

1.11 היה והתברר ברישומי המועדון כי לחבר המועדון קיימים מספר כרטיסים במערכת, תהיה

שופרסל רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחד בין הכרטיסים שבידו באופן שצבר

הנקודות הזקוף לטובת החבר בכרטיס אחד יצורף לנקודות אשר נזקפו לזכותו בכרטיס האחר

ו/או בכל דרך או נוסחה אחרת כפי שתמצא שופרסל לנכון.

1.11 שופרסל תהיה רשאית בהתאם לפניה שתתקבל אצלה ו/או עפ"י יוזמתה לאחד כרטיסי חבר של

חברים שונים במועדון הלקוחות וזאת אם תמצא שופרסל כי קיימת הצדקה לכך עפ"י שיקול

דעתה ו/או בנסיבות בהן התבקש הדבר ע"י אחד מחברי המועדון.

1.11 שופרסל תהיה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות שופרסל לצורך

מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת

שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.

יודגש כי, ההנחה לקבוצות לקוחות אשר יקבעו עפ"י שיקול דעתה של שופרסל תתאפשר ע"י

תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 1.1 לעיל.

מובהר בזאת כי ההנחה לא תינתן בתשלום בתווי קניה, כרטיסי קניה ושוברי זיכוי / הטבות

מועדון לקוחות שופרסל. עוד יודגש כי, ההנחה לא תקפה ברכישת סיגריות, גפרורים, מוצרי בית

מרקחת, חשמל ואלקטרוניקה, משלוחים, תרומות, עיתונים ,כרטיסי חיוג וזיכוי בגין פיקדון

בקבוקים.

1.12 לא תהא צבירת נקודות בבית מרקחת בגין תרופות הניתנות עם מרשם רופא.

-1-

(

.1 מימוש נקודות הזיכוי

1.1 שופרסל מתחייבת לתת לחברים בגין נקודות הזיכוי שנצברו על ידיהם שוברי זיכוי )כהגדרתם

להלן **( ו/או הנחה ו/או מתנות ו/או מוצרים, הכול כפי שיקבע על ידה מעת לעת )ויצוין בסעיף

1.1 לעיל ובנספח א'(, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה צורך במתן הודעה על

כך.

למען הסר ספק, שופרסל תהיה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן

חישוב שוברי הזיכוי מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין.

1.1 למען הסר ספק מובהר, כי הנקודות שנצברו לטובת החבר וכן ההטבות ו/או ההנחות ו/או שוברי

הזיכוי ניתנים לשימוש האישי של החבר בלבד ואינן מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של

החבר. החבר אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד

שלישי כלשהו.

1.1 חבר אשר חדל מלרכוש באמצעות הכרטיס בסניפי שופרסל במשך תקופה רצופה של ארבעה

חודשים ומעלה ו/או במשך התקופה האמורה לא מימש את ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו –

יאבד את זכותו לקבלת ההטבות/הנקודות שנצברו לזכותו. איבוד הזכות לקבלת

ההטבות/הנקודות הינו אוטומטי ושופרסל אינה חייבת ליתן לחבר הודעה מוקדמת על פקיעת

ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו.

1.1 מימוש נקודות מועדון באתר שופרסל Travel

א. שופרסל תהיה רשאית לאפשר לחברי המועדון לממש באתר שופרסל Travel את שוברי

הזיכוי הרבעוניים הניתנים להם בגין נקודות מועדון שצברו בגין רכישותיהם בשופרסל .

ב. סכום המימוש של השובר באתר שופרסל Travel יהיה סכומו הנקוב, כפול מכפיל

ששופרסל קבעה, אם קבעה. שופרסל אינה מתחייבת למכפיל כלשהו .

ג. על מנת לממש את השובר יש לטעון אותו אקטיבית באתר שופרסל Travel בידי הלקוח.

את השובר הטעון באתר יש לממש בתוך 11 חודשים. שובר שלפי תנאיו פקע או מומש לא

יכובד .

ד. לא ניתן לממש את השובר פעמיים; שובר שנטען באתר שופרסל Travel לא ניתן יהיה

למימוש בחנויות שופרסל .

ה. תוקפו של כל שובר 11 חודשים ממועד טעינתו. אם הלקוח טען מספר שוברים, על הלקוח

לממש את כולם באותה ההזמנה .

ו. מימוש השוברים הטעונים אפשרי רק בעסקה שסכומה הכולל גבוה מסכום השוברים

הטעונים )כולל המכפיל/ים אם נקבע/ו( ושבה שילם הלקוח את יתרת הסכום בכרטיס

אשראי, אך לא פחות מסכום מינימלי של 115 דולר ארה"ב. בהזמנה בסכום נמוך

מהמינימום שלעיל לא ימומשו השוברים. שובר שנטען אינו ניתן לביטול. ניתן לממש את –

כל השוברים הטעונים באותה עת בהזמנה אחת )מס' Docket אחד(. כל שובר ניתן לממש

בהזמנה אחת ולא ניתן לפצל שובר אחד בין מספר עסקאות. כמו כן, לא ניתן לפצל שוברים

טעונים, בין מספר הזמנות שונות .

ז. הענקת השובר ומימושו לחברי המועדון הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו בתקנון

המועדון והכול תחת פרטי חבר המועדון הראשי )אותו בית אב(. ההטבה הינה אישית לכל

ללקוח ואינה ניתנת להעברה. ההטבה תשלח על שם חבר המועדון הראשי, אך יוכלו להיות

ממומשים ע"י שני הכרטיסים בתא משפחתי )מס' Docket אחד(. כל שובר ניתן לממש

בהזמנה אחת ולא ניתן לפצל שובר אחד בין מספר עסקאות. כמו כן, לא ניתן לפצל שוברים

טעונים, בין מספר הזמנות שונות .

ח. מועדון לקוחות שופרסל רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה. לאחר

פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. לאחר המועד הנקוב לא תכובד ההטבה

וחבר המועדון לא יהיה זכאי להטבה חלופית כלשהיא בגין שובר הטבה שפג תוקפו. יובהר,

כי מימוש שובר ההטבה הינו בכפוף לתנאים שפורסמו לגביו. אין צבירת נקודות מועדון

במימוש השובר בשופרסל Travel .

ט. כפוף לתקנון אתר שופרסל Travel

-1-

(

.1 פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים

1.1 בהצטרפותו למועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על ידו ו/או ייאסף אודותיו -

במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של שופרסל בע"מ לצורך ניהול

וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע

ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי

המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית

למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, שופרסל תהא רשאית, למטרות

המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות

במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות

לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של שופרסל.

1.1 בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת שופרסל בע"מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת

בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות )של

מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון

דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון(, באמצעות דואר

אלקטרוני, מסרונים ) SMS (, פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או

בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

1.1 החבר יהיה אחראי לדווח לשופרסל בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר

קשר רציף ותקין עמו. שופרסל לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר

בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי עדכון פרטים

אישיים של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיו בהתאם להוראות נספח א' לתקנון. מובהר כי

חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה

זכאי לקבלת הטבות ו/או צבירת נקודות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

1.1 פורק התא המשפחתי של חבר וביקש החבר להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי

מבני התא המשפחתי, יגיש החבר להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:

1.1.1 הודעה של החבר הראשי )דהיינו מי שרשום במועדון ככזה(, בה הוא מודיע על רצונו

להפריד את הזכויות באופן המצוין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות ו/או הנקודות

בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

1.1.1 למען הסר ספק, ללא הודעת הפרדת זכויות כאמור, המועדון יהיה רשאי לראות בנ"ל

תא משפחתי אחד, לרבות מסירת מידע והודעות למצטרף הנוסף על פעילות התא

המשפחתי בשלמותו.

1.1 שופרסל תהיה רשאית ביוזמתה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפריד את כרטיסי החבר

המשויכים לתא המשפחתי לשני כרטיסי חבר ראשיים באופן שבו כל כרטיס יצבור נקודות באופן

עצמאי וללא קשר ו/או זיקה לכרטיס חבר המועדון המשויך לתא המשפחתי.

1.1 על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שופרסל תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה

של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או

בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

1.2 החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב

כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את

הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון.

במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי

שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.

1.1 חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות שופרסל שמספרו 225511112 ע"י

הודעה בכתב. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 15 ימים ממועד קבלת הודעתו.

1.2 חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני,

הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של

המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת בהקדם האפשרי

תוך 1 ימי עבודה.

1.15 חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של שופרסל אונליין או שאינו מעוניין לקבל פניה

באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה משופרסל אונליין ייפנה ישירות

לשופרסל אונליין בטלפון 1-155-11-11-. 11

1.11 חבר מועדון בעלי כרטיס אשראי שופרסל או בעלי כרטיס קאש קארד שופרסל המעוניין להסיר

את שמו ממאגרי המידע של לאומי קארד או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר

אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מלאומי קארד, יפנה ישירות לחברת לאומי קארד בטלפון

-1-

(

51 . -1122211 . חבר מועדון בעל כרטיס אשראי המועדון המעוניין להסיר את שמו ממאגרי המידע

של כאל או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה

מכאל, יפנה ישירות לחברת כאל בכתובת תפוצות ישראל 11 גבעתיים.

.1 המרת נקודות

בהתאם להחלטה של הנהלת המועדון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יהא ניתן להמיר את נקודות

הזיכוי לנקודות במועדונים אחרים.

.1 ביטול חברות במועדון

1.1 שופרסל תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק

ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא

כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

והמוחלט.

1.1 חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון

תוך 15 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי שופרסל.

1.1 שופרסל תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 15 יום

מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות

המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה,

למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.

1.1 שופרסל תהיה רשאית לשלוח למחזיק כרטיס אשראי שופרסל ו/או כרטיס אשראי המועדון אשר

ביטל ו/או בוטל לו הכרטיס ו/או למבקש כרטיס אשר לא הונפק לו כרטיס מסיבה כלשהי,

כרטיס מועדון לקוחות שופרסל וחברותו במועדון לקוחות שופרסל לא תבוטל אוטומאטית.

ואולם אין בכך כדי למנוע זכאותו של חבר המועדון לבקש ביטול חברותו באמצעות משלוח

הודעה מתאימה לשופרסל כמפורט לעיל.

.2 מבוטל.

.1 כללי

1.1 שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי

התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו

של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בשופרסל או באתר

האינטרנט שכתובתו www.shufersal.co.il www.shufersal.co.il www.shufersal.co.il www.shufersal.co.ilwww.shufersal.co.il www.shufersal.co.ilwww.shufersal.co.ilwww.shufersal.co.ilwww.shufersal.co.ilwww.shufersal.co.ilwww.shufersal.co.il .

1.1 שופרסל היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

1.1 שופרסל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון

וכיוצ"ב בכל עת.

1.1 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי

שיקול דעתה הבלעדי.

1.1 החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום

התחייבויות המועדון מוטלת על שופרסל למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה

במועדון, אז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע

מלתבוע את שופרסל בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל

טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.

1.1 נספחי התקנון הם חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 כל התנהגות של המועדון או של מי מהשותפות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור

בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של

המועדון על האמור בתקנון זה.

1.1 מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של

שופרסל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל,

תפעל שופרסל לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד שופרסל

בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

-2-

(

1.2 הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות שופרסל כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות

כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או

שינוי התקנון.

1.15 כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב שמוטקין 15 , ראשון לציון, מיקוד: 21111 ; כתובת דואר

אלקטרוני: il@shufersal.co.bcarducl ; טלפון מוקד שירות לקוחות: 15 - 15 - 25 - 155 - ;1

כתובת דואר אלקטרוני ללקוחות מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל ו/או כרטיס אשראי המועדון:

creditcard@shufersal.co.il .

* יצוין כי היחידה הקטנה ביותר לצבירת הנקודות הינה 1 נקודת מועדון. לא תינתן צבירת נקודות

בגין קניה הנמוכה מ 1 ש"ח. מובהר כי בגין רכישה בסכום אי זוגי, ניתן צבירת נקודות על -

מרכיב הרכישה הזוגי בלבד.

** שוברי זיכוי תו מועדון לקוחות שופרסל: ישלחו אחת לרבעון. יונפקו שוברים ביחס נקודות –

כדלקמן: 1555 נקודות מועדון יזכו ב 15 ש"ח לרכישה בסניפי שופרסל בלבד. הפחתת הנקודות -

בגין שוברי הזיכוי מתבצעת כ 11 ימים טרם מועד משלוח שובר הזיכוי בשל תהליך הפקת -

השוברים. יתרת נקודות שלא נשלחו בגינן לחבר שובר זיכוי ו/או זכאות למתנה, תזקפנה לזכות

החבר להטבה הבאה. לא יוצא שובר זיכוי על סך הנמוך מ 15 ש"ח )או כפולותיו(.לא יינתן עודף -

בתשלום בשובר זיכוי. המועדון רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה.

לאחר פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. שובר זיכוי אשר לא ייעשה בו שימוש תוך

שלושה חודשים ממועד הוצאתו, או עד המועד הנקוב על גביו, המוקדם מביניהם, יפוג תוקפו.

לאחר המועד הנקוב לא יכובד התו והחברים לא יהיו זכאים להחזר נקודות או להטבה חלופית

כלשהיא בגין שובר זיכוי שפג תוקפו. יובהר, כי לקוחות שופרסל אונליין יזוכו בהטבה ע"ס 15

ש"ח ישירות לחשבונם בשופרסל אונליין, בהתאם לאמור לעיל. יובהר, כי מימוש תו מועדון הינו

בכפוף לתנאים המופעים על גביו.

מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההטבות כמפורט לעיל ולהלן ו/או לשנות את אופיין

ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא

תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר מועדון לקוחות

שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.

-1-

(

נספח א' כרטיס אשראי שופרסל

הערה: החל מחודש ינואר 1511 , לא יונפקו כרטיסי אשראי שופרסל חדשים עבור לקוחות. להסדר ההנפקה

החדש ראה התקנון ונספח ד' להלן

כללי:

.1 לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי שופרסל )להלן: "כרטיס אשראי שופרסל" ו-

"מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל" בהתאם( הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות

למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס

אשראי שופרסל )בהתאם להיקף הכספי( והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה

ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל.

.1 בקשה לקבלת כרטיס אשראי שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף

לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהיה

רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות

שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של

בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס אשראי

שופרסל, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד בטלפון 51-1122211 . על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים

לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.1 לתקנון ו/או פרטים נוספים -

אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון

1-155-25-15-15 , או בדואר אלקטרוני creditcard@creditcard@ creditcard@creditcard@ creditcard@shufersal.co.il shufersal.co.il shufersal.co.ilshufersal.co.ilshufersal.co.ilshufersal.co.ilshufersal.co.ilshufersal.co.il .

.1 מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי שופרסל יהיה רק לאחר מסירת כרטיס האשראי המאושר ללקוח

בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל. המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים

בכרטיס אשראי שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי

שופרסל, שמחזיק כרטיס האשראי בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס

אשראי שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס האשראי רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע

למשלמים בכרטיס האשראי בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי

הכרטיס באותה הקניה.

.1 לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל, בסניף יהיו זכאים ליהנות,

במשך 15 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי "ברצפת המכירה" בסניפי

שופרסל בלבד. במידה ולא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח

לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 15 הימים כאמור לעיל, תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי

"רצפת המכירה" בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד.

.1 על אף האמור לעיל, חברי מועדון לקוחות שופרסל אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון

לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות מבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס

אשראי שופרסל בפועל, והפעלתו בהתאם להנחיות לאומי קארד.

.1 זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת, לכרטיס זמני אחד מידי 1 חודשים קלנדאריים.

לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת מהטבות כרטיס אשראי שופרסל "ברצפת המכירה" בטווח

של עד חצי שנה מיום הקלדתו הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה

של הלקוח.

.2 לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה )חלקן

או כולן( בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.

.1 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב באמצעות כרטיס אשראי שופרסל ובגין

משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

צבירת נקודות שופרסל:

.2 תשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת

הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 1.1 לתקנון.

.15 עד ליום 12.1.1511 צבירת הנקודות בתחנות פז וחנויות YELLOW הינה רק ללקוחות המשלמים

בכרטיס אשראי שופרסל, כאשר יחס הצבירה הינו 1 נקודת מועדון בגין כל 1 ש"ח קניה. צבירת

הנקודות לא תחול על הקטגוריות הבאות: סיגריות ואביזרי עישון, תרומות, שירותים מתקדמים

ומוצרים בפיקוח )בתחנות המשתתפות כהגדרתן להלן(. יודגש, כי רכישה בתחנות פז ובחנויות

YELLOW אינה מקנה תוספת צבירת נקודות שופרסל מעבר לאמור בסעיף 11 זה לעיל.

החל מיום 02.0.8106 ההטבה לפי סעיף 06 זה לעיל מבוטלת ומחזיקי כרטיס אשראי שופרסל לא

יצברו נקודות מועדון לקוחות שופרסל בגין תדלוקים וקניות שיבצעו בתחנות פז ובחנויות YELLOW

באמצעות הכרטיס. מובהר, כי נקודות מועדון שנצברו לזכות מחזיקי כרטיס האשראי עד ליום

03.0.8106 )כולל( ימשיכו לעמוד לזכותם בהתאם לתנאי הכרטיס והמועדון בכפוף לתקנון.

עמלות:

עמלת מולטי

.11 כרטיס אשראי שופרסל מחויב בעמלה קבועה בסך של 1.11 ש"ח לחודש בלבד )כולל מע"מ( )להלן:

"עמלת כרטיס האשראי"(. עמלת כרטיס האשראי תיגבה במלואה ביום החיוב החודשי.

.11 מחזיקי כרטיס האשראי פטורים מעמלת מולטי למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור

מעמלת כרטיס האשראי לשנה פעם אחת בלבד.

-2-

(

.11 עמלות נוספות הנגבות בכרטיס אשראי שופרסל הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד,

המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד - -www.leumi www.leumiwww.leumiwww.leumiwww.leumi www.leumicard.co.ilcard.co.il card.co.ilcard.co.ilcard.co.ilcard.co.ilcard.co.ilcard.co.il .

דמי חבר מועדון

.11 כרטיס אשראי שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 1 ש"ח בחודש

)כולל מע"מ( אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהיה רשאית

לגבות את דמי חבר המועדון חד פעמי מראש.

.11 לקוחות כרטיס האשראי פטורים מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור

מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד.

פטור קבוע מדמי חבר ומדמי כרטיס, לכרטיס שני בתא משפחתי:

.11 לזוג לקוחות השייכים לאותו "תא משפחתי" כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ"י הרשימות הקיימות -

במערכת מועדון לקוחות שופרסל, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון באחד הכרטיסים

של התא משפחתי גם לאחר סיום שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין דמי הכרטיס ודמי החבר של אחד

מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי. ידוע לי, כי אהיה זכאי בכל עת לפנות למועדון לקוחות

שופרסל בבקשה לשנות את השיוך שלי לתא המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות שופרסל.

האחריות לעדכון הפרטים הינה על הלקוח בלבד.

.12 לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות

ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש.

הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל:

.11 המשלם בכרטיס אשראי שופרסל מולטי ייהנה מ 15% הנחה על 1 מוצרים לפי בחירתו )מתוך רשימת -

מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת( בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו

באמצעות כרטיס אשראי שופרסל.

.12 מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר

ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 1 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 15%

הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי שופרסל מולטי )להלן: "המוצרים המוזלים"(. בחירת

המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-155-25-15-

15 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו

אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר

בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון

ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.

.15 הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדרי לועזי. שופרסל

רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת

המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות

הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה

לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומטית של מוצר מתוך 1 מוצרי ברירת המחדל.

.11 ברירת מחדל 1 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל במידה ולקוח לא יבחר 1 מוצרים או חלקם או במידה – -

ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק כרטיס האשראי מהנחה

ל 1 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל. -

.11 רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מולטי תכנס לתוקפה

ותקנה למשלמים בכרטיס האשראי הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד

שליחת הבקשה ע"י הלקוח.

.11 ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 15 פריטים בחודש

קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל

ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה

ולקוח רכש מעל 15 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים

במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.

.11 במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת

המוצרים הנבחרים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.

.11 מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה

ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה

מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל ו/או

כל טענה אחרת בקשר לכך.

.11 מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים ו/או תינתן הנחה אחרת

בגין אחד המוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.

.12 ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה

באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת

המוצרים.

-15-

(

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW YELLOW YELLOW :

הערה: החל מיום 1 בינואר 9112 , תסתיימנה כל ההטבות הניתנות בתחנות התדלוק

של פז ובחנויות ילו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל

.11 מבוטל.

.12 החל מיום 11.1.1511 ועד להודעה חדשה, הרוכש בסך של 115 ₪ או יותר באמצעות כרטיס אשראי

שופרסל באחד מסניפי שופרסל בקנייה אחת, יהיה זכאי ליהנות מהנחה בסך של 1 ₪ בתדלוק אחד של

15 ליטר בנזין 21 ומעלה בתחנות המשתתפות )להלן: "זכאות להטבה בדלק"(. כל זכאות להטבה בדלק

ניתנת למימוש בתוך 15 ימים ממועד הרכישה בסניף שופרסל שבגינה נוצרה הזכאות. לא ניתן לממש

יותר מזכאות אחת בכל תדלוק. הזכאויות ימומשו בשיטת ה- FIFO ( First in First Out ( כך שהזכאות

שנוצרה קודם תמומש ראשונה. ההנחה תינתן במעמד חיוב כרטיס האשראי.

.15 עד ליום 2.1.1511 )כולל(, המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.1 ₪ לליטר בנזין 21 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר

הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.

החל מיום 15.51.1511 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת בסך של 1 ₪ לליטר בנזין 21 ממחירון פז, או לחילופין יוכל

ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.

.11 עד ליום 2.1.1511 )כולל( המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 2 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר

הנהוג בתחנה בהפחתה של 1 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.

החל מיום 15.1.1511 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת בסך של 1.15 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או לחילופין יוכל

ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה נוספת של 1 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.

.11 החל מיום 51.51.1511 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא )בסיוע מתדלק(.

ימי מנוחה ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 11 א)א( לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח 1211 ויום – -

העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט 1212 . תשלום בעד שירות מלא )"דמי שירות"( -

- . כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב 1551

.11 החל מיום 2.15.1511 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס אשראי שופרסל בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות: ממחיר בנזין 21 בשירות עצמי, גם בתדלוק בשירות מלא )בסיוע מתדלק(. יובהר כי לא

תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 21 בשירות עצמי.

.11 מבוטל.

.11 צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס אשראי שופרסל בתחנות פז ובחנויות YELLOW , תיעשה

בהתאם לאמור בסעיף 11 לעיל.

.11 החל מיום 1.15.1511 ועד ליום 12.1.1511 )כולל( המשלם בכרטיס אשראי שופרסל ייהנה מהנחה של 2%

בחנויות ילו המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול:

סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים.

החל מיום 11.1.1511 ההטבה לפי סעיף 11 זה לעיל מבוטלת.

.12 שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה

מוקדמת.

.11 ההטבות בפז וב- YELLO YELLO יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה, למעט הזכאות להטבה בדלק שתינתן

במעמד החיוב, כמפורט בסעיף 11 לעיל. ההטבות יינתנו למשלמים באמצעות כרטיס אשראי שופרסל

בלבד.

-11-

(

ב' רשימת תחנות פז משתתפות וחנויות - YELLOW YELLOW YELLOW

הערה: החל מיום 1 בינואר 9112 , תסתיימנה כל ההטבות הניתנות בתחנות התדלוק

של פז ובחנויות ילו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל

מס' סידורי

מס'

תחנה

שם התחנה

)צהוב= יש

yellow )

כתובת

טלפון

1

118 קרית גת

שדרות הדרום 9, קירית גת

08-6811087

2

120 צומת ראם

צומת מסמיה, מפגש כביש 3 וכביש 01

08-8609626

3

122 אשקלון גלים

צה"ל 8, כביש אשקלון עזה -

08-6723269

4

138 אשדוד עיר

א.ת הקלה, אשדוד

08-8529396

5

146 אשדוד ניר

גלים

מושב ניר גלים, כביש אשדוד

08-8531043

6

534 אשקלון

אפרידר

ככר צפניה 11 , אשקלון

08-6782058

7

166 דוד אשקלון

צומת אשקלון

08-6753556

8

191 ברורים

כביש מסמיה קסטינה -

08-8584947

9

193 עד הלום

אי.ת עד הלום, אשדוד

08-8556927

10

197 שמשונים

ביאליק פינת החשמל, אשקלון

08-6764111

11

210 סילבר

צומת סילבר, לכיוון צפון

08-6759094

12

258 גבריאל הרצל

רח' הרצל, אשדוד

08-8604839

13

536 אקסודוס

נווה דקלים, אשקלון

08-6739286

14

539 עין צורים

קיבוץ עין צורים

08-8600208

15

601 ב"ש צפון

שד' ירושלים, מול בית החייל, באר שבע

08-6104288

16

602 ב"ש מרכז

דרך חברון 1, באר שבע

08-6288635

17

604 קרית הממשלה

דרך פועלי בינין 8, באר שבע

08-6273757

18

605 נאות מדבר

דרך מצדה 922 , ב"ש

08-6414277

19

607 דימונה

כביש באר שבע סדום -

08-6572587

20

608

עין גדי

כביש עין פשחה, עין גדי -

08-9974776

21

609 חצבה

כביש הערבה, מושב עין חצבה

08-6581548

22

610 לשם אילת

צמוד לשדה התעופה של אילת

08-6372406

23

611 עבדת

כביש ב"ש מצפה רמון, אתר עבדה -

08-6556851

24

613 הנשיאים

דרך הנשיאים, כביש בית קמה ב"ש -

08-6491375

25

614 אשכול

כביש מגן, צומת מגן

08-9982620

26

615 שוקת

צומת שוקת, קיבוץ להב

08-6469356

27

619 רהט

ליד קיבוץ שובל, רהט

08-9918282

28

620 אצטדיון ב"ש

דרך שמשון, באר שבע

08-6100247

29

624 תל שבע

בכניסה ליישוב תל שבע

08-6900133

30

625 עמיעוז

מושב עמיעוז

08-9987724

31

626 מבואות ב"ש

בכניסה הצפונית לבאר שבע

08-6496405

32

627 ערד

רח' שמיר, בכניסה מפגש ערד, א.ת ערד

08-9950537

33

628 אדום אילת

רח' ששת הימים, מול מפעלי תובלה

08-6330959

34

629 בית קמה

צומת בית קמה

08-9910846

35

631 עמק שרה

חוצות להב, עמק שרה, באר שבע

08-6650636

36

632 השקמה

כביש 01 ליד נחל שקמה

08-9910093

37

183 פנינת השומרון

קרני שומרון

09-7920636

-11-

(

38

535

ארגמן

קיבוץ ארגמן, בקעת הירדן

02-5797941

39

500 העשור

שד' ויצמן, ביציאה מן העיר לכיוון תל אביב

02-6523533

40

501 בקעה

דרך בית לחם 11 , ירושלים

02-6718687

41

502 המלך דוד

המלך דוד 12 , ירושלים

02-6252817

42

503 מאה שערים

שבטי ישראל 00 , ירושלים

02-6288480

43

504 שער הגיא

מחלף שער הגיא, ירושלים

02-9919264

44

505 בר כוכבא

שד' בן צבי, ירושלים

02-6222302

45

506

רמת דניה

רח' גולומב, ירושלים

02-6416555

46

512 רמת אשכול

רח' פארן, ירושלים

02-5811558

47

513 מנדלבאום

פיקוד מרכז 1, ירושלים

02-5827251

48

514 קרית מנחם

דרך הנרייטה סאלד, ירושלים

02-5636207

49

515 תלפיות

א.ת תלפיות, ירושלים

02-6786535

50

516 צומת האלה

כביש בית שמש ירושלים -

02-9912789

51

518 בית שמש

כביש שער הגיא בית שמש -

02-9914690

52

519 שואבה

צומת שורש, כביש 1

02-5700107

53

524 גילה

רח' אונטרמן, שכונת גילה, ירושלים

02-6762022

54

526 מבשרת

ליד קניון מבשרת ירושלים

02-5342799

55

527 כנפי נשרים

רח' עקיבא אזולאי, א.ת גבעת שאול

02-6542751

56

528 מסילת ציון

כביש שער הגיא בית שמש -

02-9998405

57

529 פסגת זאב

שד' משה דיין, פסגת זאב

02-5856152

58

530

אלנבי

דרך חברון 22 , ירושלים

02-6727921/2

59

531 מוזיאון

מוזיאון ירושלים, בחנייה

02-6782223

60

532 קרית ארבע

כביש 21 , בכניסה לקרית ארבע

02-9974733

61

538 בית שמש

הצומת

איזור תעשייה צפוני , בית שמש

02-9929981

62

263 מודיעין הראל

אזור התעשיה ישפרו סנטר, מודיעין

08-9267207

63

106 פלורנטין

הרצל 112 תל אביב

03-5221403

64

108 הסיירים

כביש 0 מול מרכז חיזוי בית דגן

03-5507874

65

110 הקריה

דרך בגין 108 תל אביב

03-6951630

66

111 זיו און

דרך הטייסים 192 תל אביב

03-6317282

67

112 הירקון

דרך נמיר 132 תל אביב

03-6041706

68

113 הרצליה עיר

הרב קוק 40 הרצליה

09-7731405

69

114 חולון

שדרות לוי אשכול 1, כיכר קוגל, חולון

03-5044012

70

116 טירה

בכניסה לכפר

09-7938170

71

121 צבר

דרך ירושלים 8 , אזור

03-5501365

72

123 פ"ת צפון

הירקונים 9, פ"ת

03-9347667

73

124 פ"ת עיר

ז'בוטינסקי 2 פ"ת

03-9233923

74

126 רמה ר"ג

ז'בוטינסקי 22 , ר"ג

03-6729498

75

127 רמלה קטנה

הרצל 82 , רמלה

08-9234352

76

128 יד ויצמן

הרצל 993 , רחובות

08-9364658

77

129 רימון

הלל הזקן 10 , תל אביב

03-5167750

78

131 סלמה

דרך סלמה 94 , תל אביב

03-5186507

79

132 סביון

צומת סביון, מסובים

03-5335072

80

133 עלית ר"ג

הראשונים 9, רמת גן

03-6120391

-11-

(

81

134 רמה רחובות

הרצל 01 , רחובות

08-9410945

82

135 אשל

כביש 9 לכיוון צפון, בכניסה להרצליה

09-9558455

83

136 רונית

כביש החוף, ביציאה מהרצליה

09-9575501

84

140 התאומים

כביש גהה, מחלף התחנה המטרולוגית

03-9605991

85

142 יריד מזרח

גדולה

שדרות רוקח, ליד גני התערוכה

03-6436735

86

143 יריד מזרח

קטנה

שדרות רוקח מול גני התערוכה

03-6412686

87

144 הוד השרון

דרך השרון 28 רמתיים/ הוד השרון

09-7995293

88

145 התקוה

דרך ההגנה 09 , שכונת התקווה, תל אביב

03-5370220

89

149 רמלה גדולה

הרצל 114 , רמלה

08-9202430

90

150 קרית גן

אלוף שדה, רמת גן

03-6740234

91

151 אלוף שדה

אלוף שדה 11 , ר"ג/ גבעתיים

92

152

גרוזנברג

גרוזנברג 12 , תל אביב

03-5100731

93

153 יציב

כביש גהה, ליד קוקה קולה, בני ברק -

03-6740001

94

158 השלום

דרך השלום 13 , תל אביב

03-6090938

95

160 עוז ר"ג

ז'בוטינסקי 34 , רמת גן

03-7260620

96

161 ירמיהו

ירמיהו 2 תל אביב

03-6051827

97

165 קיבוץ גלויות

קיבוץ גלויות 111 , תל אביב

03-6832291

98

173 שד' בן צבי

שדרות בן צבי 02 , תל אביב

03-5187573

99

177 קרית אונו

לוי אשכול 93 , קרית אונו

03-6316285

100

178 עוקף רמלה

כביש עוקף רמלה דרך ירושלים -

08-9244461

101

179 טופז

משה סנה 122 , רמת השרון

03-6485023

102

184 קדימה

כביש 0, צומת קדימה לכיוון צפון

09-8999002

103

355 קיסריה

כביש מס' 9 כביש החוף מחלף קיסריה ליד - -

תחנת הכח, קיסריה.

04-6266888

104

190 קרית שרת

האורגים 2, חולון

03-5182440

105

192 פז גן

קויפמן 4 תל אביב, מול בית גיבורים

03-5171220

106

194

פז נאות

אליהו איתן 08 א.ת החדש ראשל"צ

03-9413748

107

195 מנחם

צומת גן הורדים, כביש ראשל"צ נס ציונה -

03-9503102

108

199 שיאונה

הירקונים, בכניסה לכפר הבפטיסטים

03-9343029

109

202 ק. אריה

היצירה 8, פ"ת

03-9234802

110

203 רשף ת"א

סעדיה גאון 90 תל אביב

03-5614853

111

208 איצטדיון פ"ת

גיסין 34 , קרית אריה, פ"ת

03-9240822

112

214 טל עופרה

צומת טל עופרה, בכניסה לאלפי מנשה

09-7926232

113

218 מויאל

הלוחמים 1 , מול ביה"ח וולפסון, חולון

03-6833030

114

232 לוד יוספטל

חטיבת יפתח 2 שכ' יוספטל, לוד

08-9204975

115

233 עתידים

דבורה הנביאה 1 תל אביב

03-6493418

116

234 שרונים

רח' בן יהודה, עוקף כפ"ס

09-7663499

117

235 איצטדיון כ"ס

רח' התע"ש פינת הפועל, א.ת כפ"ס

09-7676850

118

236 נוה עוז

יצחק רבין 1, פ"ת

03-9216389

119

238 כוכב יאיר

ביציאה מכוכב יאיר

09-7493391

120

240 און כוכב יאיר

בכניסה לכוכב יאיר

09-7498105

121

241 הנופר

הנופר 32 , א.ת רעננה

09-7459224

122

242 רכטמן

גכרמן גבריאלוב/ היצירה, איזור התעשייה

רכטמן

08-9465411

-11-

(

123

243

שער השרון

כביש 000 , צומת טייבה

09-7991611

124

245 בית מור

כביש 01 בין בילו לרמלה

08-9206228

125

246 עין ורד

בכניסה למושב עין ורד

09-7968057

126

247 מערב ראשון

רוזנסקי 4, ראשל"צ מערב

03-6032292

127

248 מכון רישוי

גיבורי ישראל, א.ת פולג, נתניה

09-7968057

128

251 כ"ס מזרח

כביש 11 במרכז המסחרי מול המגה

09-7658239

129

252 לוד ויסוצקי

רח' אבא הילל סילבר, לוד

08-9215714

130

253 מודיעין

א.ת ליגד סנטר, מודיעין

131

254 הדסים

צומת קדימה אבן יהודה, בתוך אבן יהודה -

09-8990434

132

256 גשר הארי

רח' הארי פינת האורזים, שכ' קרית השרון,

נתניה

09-8330710

133

257 יהוד

אלטף 91 , יהוד

03-6325576

134

259 מזכרת בתיה

כביש 011 , ליד הכניסה למזכרת בתיה

08-9493976

135

260 עקרון 9111

המלך חסן השני, א.ת עקרון

08-9451408

136

261 אור יהודה

יוני נתניהו 2 אור יהודה

03-6342142

137

265 אביאל

)סופרלנד(

מערב ראשון לציון, צמוד לסופרלנד

03-5356986

138

266 נויה

כביש 01 , בכניסה קיבוץ גבעת ברנר

08-6480641

139

267 גילי )שדרות

נים(

שדרות נים, ראשל"צ

03-9490543

140

270 אלישמע

כביש 01 מול מושב אלישמע, כניסה מזרחית

של הוד השרון

09-7489171

141

271 אורלי גהה

כביש גהה לכיוון צפון,מול קוקה קולה -

03-7164149

142

324 זך

כביש 0, צומת רופין

09-8988814

143

339 נתניה עיר

הרצל 08 , נתניה

09-8824933

144

340 צומת נתניה

כביש 9, ביציאה מנתניה לכיוון דרום

09-8625433

145

341 עוזנת

הרצל 119 נתניה

09-8875487

146

342 חופית

כביש 9 מחלף ויתקין

09-8664114

147

375 בית יצחק

כביש 14 , נתניה בית ליד, בכניסה לנורדיה

09-8626553

148

633 גדרה

יציאה מזרחית מגדרה

08-6846986

149

300 עכו צפון

דרומה מצומת עכו צפון על דרך הארבעה

04-9911150

150

303

בנימינה

כביש 0, צומת בנימינה, בנימינה.

04-6360576

151

305 אורלי

עין דור 12 )רחוב הבנקים( חיפה

04-8524122

152

306 חיפה מזרח

חטיבת גולני 20 , חיפה

04-8666035

153

307 הדר

החלוץ 91 , חיפה

04-8628262

154

308 חדרה

כביש 0, צומת חדרה

04-6210272

155

312 כרכור

רח' המושב, כרכור

04-6230807

156

313 קרית שמונה

שדרות תל חי, קרית שמונה

04-6942088

157

314

מג'דל כרום

כביש עכו צפת, מול מג'דל כרום -

04-9887246

158

315 הר הכרמל

שדרות הנשיא 139 , מרכז הכרמל, חיפה

04-8361011

159

316 נהריה

כביש 0 מול הכניסה לנהריה

04-9521628

160

319 ראש פינה

דרך הגליל, ליד תחנת המשטרה, ראש פינה

04-6930212

161

320 צפת

דרך העצמאות מול תחנה מרכזית אגד, צפת

04-6999442

162

321 שפרעם עיר

בכניסה המערבית לשפרעם

04-9504986

163

322 טבריה עיר

רח' אלחדיף, טבריה

04-8719463

164

323 בת גלים

יפו 118 , חיפה

04-8523654

-11-

(

165

325 גיא עירון

כביש מגידו חדרה, נחל עירון -

04-6352014

166

326 טבעון

האלונים 9, קרית טבעון

04-9531098

167

328

כפר תבור

כביש ראשי עפולה צומת גולני -

04-6760942

168

329 קרית אתא

דרך דשנים, כניסה מערבית לקרית אתא

04-8726860

169

330 קרית ביאליק

דרך עכו חיפה, א"ת קרית ביאליק לכיוון צפון

04-8573771

170

331

עתלית

כביש מס' 0, צומת עתלית

04-9840586

171

332 נצרת עץ הזית

פאולוס 2, נצרת

04-6571105

172

333 חוף הכרמל

כביש החוף, ביציאה מחיפה

04-8554574

173

334

יוקנעם

כביש ואדי מילק, לפני הכניסה ליקנעם

04-9597365

174

335 רוממה

דרך פיק"א, צומת רופין, חיפה

04-8251286

175

336 עוז טבריה

הגליל 34 , טבריה

04-6392607

176

337 עוז בת גלים

דרך יפו 122 , חיפה

04-8515212

177

343 צמח

צומת צמח עמק הירדן -

04-6755476

178

345 יפעת

בכניסה לקיבוץ יפעת

04-6443645

179

346 גלבוע

כביש עפולה בית שאן -

04-6537011

180

349 עוקף נצרת

כביש עוקף נצרת

04-6552252

181

352 מצפה גולן

כביש 44 , הכניסה המערבית לטבריה

04-6014217

182

353 יזרעאליה

דרך שמחה גולן, חיפה

04-8123911

183

354 סטלה מאריס

אליהו חכים 3 , חיפה

04-8336741

184

359 תמרה

כביש שפרעם אחיהוד, כפר תמרה -

04-9860443

185

360 מכר

כביש עכו צפת, ליד כפר מכר -

04-9968493

186

362 סולם צור

כביש נהריה ראש הנקרה, א.ת לימן -

04-9521626

187

363 קיט ונופש

פינת רח' פלימן , מול המת"מ, חיפה

04-8550093

188

365 בעינה

דיר אל אסד

04-9888085

189

366 היוגב

בכניסה למושב היוגב, כביש יוקנעם מגידו -

04-9937514

190

367 תענכים

כביש התענכים, עפולה

04-6662540

191

378 מפגש ארבל

כביש מגדל מרר -

192

380 הדגן

האיצטדיון 13 , קרית חיים

04-8492722

193

383 שפרעם דרום

ואדי אסקייע, יציאה דרומית, שפרעם

04-9860066

194

389 עוספיה

כביש ראשי עוספייה, ביציאה לכיוון חיפה

04-8391791

195

390 אורות

שדרות הנשיא פינת קופילניץ, צמוד לקניון

אורות

04-6360307

196

391 גוש חלב

בכניסה לגוש חלב, כביש מעלות צפת -

04-6980591

197

392 לב המפרץ

כביש 41 , דרך העמקים, מול קניון לב המפרץ

04-8404122

198

399 גרנות הגליל

מצפה גרנות, בכניסה למושב גרנות

04-9806936

199

406 איכסאל

כפר איכסל

04-6469125

200

407 כפר יאסיף

בכניסה לכפר יאסיף

04-9560896

201

408 ג'דידה

בכניסה לג'דידה

04-9967557

202

413 מצפה טורען

כביש 21 לכיוון צומת גולני

04-6620106

203

414 נצרת עילית

מעלה יצחק 91 , נצרת

04-6001670

204

415 מגדל העמק

א.ת רמת גבריאל

04-6440043

205

416

תדלוקורן

שדרות ההסתדרות 933 , מפרץ חיפה

04-8723642

206

417 בקעת בית

הכרם

כביש עכו צפת, מג'דל כרום -

04-9580349

207

418 מבוא עתלית

כביש 4411 , מול מחנה המעפילים עתלית

-11-

(

208

420 יסמין

הר' הטחנה, בנימינה

04-6180912

209

424 דרור כרמיאל

מערב כרמיאל, ליד כיכר הילדים

04-9884572

210

426 אפק החדשה

בצמוד למכון רישוי אפק, כביש 42

04-8436265

211

427 לוחמי הגטאות

בכניסה לקיבוץ לוחמי הגטאות

04-9929328

212

428 קצרין

רח' 0 , א.ת קצרין

04-8717936

213

430 גבעת כח

מפגש כביש 21 עם כביש 822 , קירית שמונה

04-6294946

214

431 מראר

כביש 814 , יציאה ממע'אר לכיוון מזרח

04-8204244

215

432 כורדני

שד' ירושלים קרית מוצקין

216

433 ירכא

מול הסיטי מול בירכא

04-6543790

217

217 איילון בני ברק

החשמונאים 2 בני ברק

36194143

218

250 הבושם

הבושם 3, אשדוד

פז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת את השירות

בתחנות משירות מלא לשירות עצמי. בתחנות בהן ניתן שירות עצמי בלבד, יחולו הטבות בנזין לגבי תדלוק בנזין 21

וסולר בלבד.

 רשימת התחנות לעיל אינה רשימת תחנות סופית ו/או מחייבת והיא תשתנה מעת לעת בכפוף לשינויים

שיתקבלו ע"י חברת פז באופן שוטף.

 בתחנות המאושרות של פז )רשימת התחנות המאושרות מצורפת כנספח ב' לתקנון(, לא תתאפשר צבירת

נקודות בגין רכישת דלקים ושמנים באמצעות פזומט. הצבירה בחנויות Yellow YellowYellow לא תתאפשר ברכישת

סיגריות ושירותים מתקדמים הניתנים בחנויות )לרבות טעינת זמן חניה של איזי פארק, גלישה באינטרנט,

טעינת טלפונים סלולאריים, מכירת מוצרי פיס, כספומט וכדומה( יובהר, כי, בתחנות פז שאינן מאושרות

)ואשר אינן נכללות בנספח זה(, לא תתאפשר צבירת נקודות בכלל.

-12-

(

נספח ג' כרטיס CASH CARDCASH CARD CASH CARDCASH CARDCASH CARD CASH CARD שופרסל

כללי:

.1 כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל הינו כרטיס המאפשר ביצוע עסקות בארץ ובעולם ומאפשר ליהנות

מהטבות ומבצעים. הכרטיס הוא מסוג VISA EVISA EVISA EVISA EVISA EVISA ELECTRONECTRONECTRONECTRONECTRON . הכרטיס הוא כרטיס לתשלום מראש

( PREPREPRE-PAIDPAIDPAIDPAID ( ולחיוב מיידי. לא ניתן לבצע עסקות בתשלומים בכרטיס זה.

.1 לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל )להלן: "מחזיקי כרטיס CASHCASHCASH CARD CARD CARD שופרסל "( הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס CASH CASH CASH CASH CASH CARDCARDCARDCARD שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות הכרטיס )בהתאם להיקף הכספי(

והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס CASH CASH CASH CASH CASH CARD CARD CARD CARD שופרסל.

.1 בקשה לקבלת כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף

לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהייה

רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות

שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה

לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD

שופרסל, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד בטלפון 51-1122211 . על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים

לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.1 לתקנון ו/או פרטים נוספים -

אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-155-

25-15-15 או בדואר אלקטרוני creditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.il creditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.il creditcard@shufersal.co.il creditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.il creditcard@shufersal.co.il creditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.ilcreditcard@shufersal.co.il .

.1 מועד תחילת ההטבות בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל יהיה רק לאחר מסירת הכרטיס המאושר ללקוח

בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים

בכרטיס קאש קארד שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס קאש

קארד שופרסל ,שמחזיק כרטיס הקאש קארד בחר לרכוש באותה קניה .למען הסר ספק יובהר כי מחזיק

כרטיס קאש קארד שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס הקאש קארד רק על חלק מהמוצרים הנמכרים

במבצע למשלמים בכרטיס הקאש קארד בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל

מבצעי הכרטיס באותה הקניה.

.1 לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המוענקות למחזיק CASH CASH CASH CASH CASH CARDCARDCARDCARD שופרסל )חלקן או כולן( בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.

.1 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ומשיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל

באמצעות כרטיס CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD שופרסל.

.2 תנאי הכרטיס הינם בהתאם לטופס ההצטרפות ולהוראות טופס גילוי נאות וכפופים לאישור מנפיקת

הכרטיס לאומי קארד.

צבירת נקודות שופרסל:

.1 תשלום באמצעות כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת

הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 1.1 לתקנון.

.2 עד ליום 12.1.1511 )כולל( ללקוחות המשלמים בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל תעמוד הזכות לצבירת

הנקודות בפז ובתחנות YELLOW YELLOW YELLOW , כאשר החבר צובר 1 נקודת מועדון בגין כל 1 ₪ קניה. )בהתאם לתחנות

המפורטות בנספח ב' לתקנון זה(. יודגש, כי רכישה בתחנות פז ובחנויות YELLOW YELLOW YELLOW אינה מקנה תוספת

צבירת נק' שופרסל מעבר לאמור בסעיף 2 זה לעיל.

החל מיום 02.0.8106 ההטבה לפי סעיף 9 זה מבוטלת ולקוחות המשלמים בכרטיס CASH CARDCASH CARD CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD

שופרסל לא יצברו נקודות מועדון לקוחות שופרסל בגין תדלוקים וקניות שיבצעו בתחנות פז ובחנויות

YELLOW YELLOW YELLOW באמצעות הכרטיס. מובהר, כי נקודות מועדון שנצברו לזכות מחזיקי כרטיס האשראי עד

ליום 03.0.8106 ימשיכו לעמוד לזכותם בהתאם לתנאי הכרטיס והמועדון בכפוף לתקנון.

עמלות:

דמי כרטיס

.15 כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD מחויב בעמלה קבועה בסך של 1.11 ש"ח לחודש בלבד )כולל מע"מ()להלן "עמלת

דמי כרטיס"(. עמלת דמי הכרטיס תיגבה מידי חודש בכל מקרה שבוצעה בו עסקת טעינה ו/או מימוש ו/או

משיכת מזומן. העמלה תיגבה ב 11 בכל חודש בעבור החודש הקודם. -

.11 עמלות נוספות הנגבות בכרטיס הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד המתעדכן מעת לעת.

תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד - www.leumi www.leumi www.leumiwww.leumi www.leumi -card.co.ilcard.co.il card.co.ilcard.co.ilcard.co.ilcard.co.ilcard.co.ilcard.co.il .

דמי חבר מועדון

.11 כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD ₪ שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 1

בחודש )כולל מע"מ(אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל פיננסים ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהייה

רשאית לגבות את דמי חבר מועדון חד פעמי מראש.

.11 לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או

-11-

(

דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובכפוף לדין.

תנאי הכרטיס:

.11 בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל אפשר לבצע עסקות רגילות בלבד. לא תאושר עסקת תשלומים או עסקת

קרדיט ולא יינתנו מוצרי אשראי.

סכומי טעינה:

.11 סכומי הטעינה הינם בכפוף לפרסומי לאומי קארד.

.11 עסקאות טעינה תתבצענה במכפלות של 15 ₪ בלבד.

.12 עסקת הטעינה מתבצעת בעמדות שירות לקוחות שבסניפי שופרסל במזומן בלבד ובכפוף לקבלת הודעת

אישור מלאומי קארד.

.11 לקוח יוכל לברר את יתרתו בכרטיס בטלפון 51-1121111

הנחה מיוחדת סניפי שופרסל:

.12 המשלם בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל ייהנה מ 15% הנחה על 1 מוצרים לפי בחירתו )מתוך רשימת -

מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת( בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו

באמצעות כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD CASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל.

.15 מחזיק כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים

ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל, את 1 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 15%

הנחה בכל קניה שתשולם באמצעות כרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל )להלן: "המוצרים המוזלים"(.

בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-155-

15 - 15 - 25 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה

זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר

בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון

ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.

.11 הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי לועזי.שופרסל

רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת

המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות

הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי

שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומאטית של מוצר מתוך 1 מוצרי ברירת המחדל.

.11 ברירת מחדל 1 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל במידה ולקוח לא יבחר 1 מוצרים או חלקם או במידה – -

ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה המשלם בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD

שופרסל מהנחה ל 1 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל. -

.11 רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל תכנס לתוקפה

ותקנה למשלמים בכרטיס הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה

ע"י הלקוח.

.11 ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD CASH CARD שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 15 פריטים

בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל

ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא ,תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה

ולקוח רכש מעל 15 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים

במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.

.11 במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי באותה עסקה,

יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.

.11 מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה

ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת,

ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל ו/או כל

טענה אחרת בקשר לכך.

.12 מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת

בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.

.11 ההנחה למשלמים בכרטיס CASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARDCASH CARD שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום

ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם

אספקת המוצרים.

הנחה מיוחדת בפז ו – YELLOW YELLOW YELLOW :

הערה: החל מיום 1 בינואר 9112 , תסתיימנה כל ההטבות הניתנות בתחנות התדלוק

של פז ובחנויות ילו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל

-12-

(

.12 מבוטל.

.15 החל מיום 11.1.1511 ועד להודעה חדשה, הרוכש בסך של 115 ₪ או יותר באמצעות כרטיס CASH CASH CASH CASH CASH CARDCARDCARDCARD שופרסל בסניף שופרסל בקנייה אחת, יהיה זכאי ליהנות מהנחה בסך של 1 ₪ בתדלוק אחד של 15

ליטר בנזין 21 ומעלה בתחנות המשתתפות )להלן: "זכאות להטבה בדלק"(. כל זכאות להטבה בדלק ניתנת

למימוש בתוך 15 ימים ממועד הרכישה בסניף שופרסל שבגינה נוצרה הזכאות. לא ניתן לממש יותר

מזכאות אחת בכל תדלוק. הזכאויות ימומשו בשיטת ה- FIFO ( First in First Out ( כך שהזכאות שנוצרה

קודם תמומש ראשונה. ההנחה תינתן במעמד חיוב כרטיס האשראי.

.11 עד ליום 2.1.1511 )כולל( המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 1.1 ₪ לליטר בנזין 21 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר

הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.

החל מיום 15.51.1511 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת בסך של 1 ₪ לליטר בנזין 21 ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר

הנהוג בתחנה, לפי הטוב מביניהם.

.11 עד ליום 2.1.1511 )כולל( המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות, יהיה

זכאי ליהנות מתשלום מופחת של 2 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או לחילופין יוכל ליהנות מהמחיר הנהוג

בתחנה בהפחתה של 1 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.

החל מיום 15.1.1511 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות,

יהיה זכאי ליהנות מתשלום מופחת בסך של 1.15 ₪ לליטר סולר ממחירון פז, או לחילופין יוכל

ליהנות מהמחיר הנהוג בתחנה בהפחתה נוספת של 1 אג' לליטר, לפי הטוב מבניהם.

.11 החל מיום 51.51.1511 ועד להודעה חדשה, המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות המשתתפות,

יהיה זכאי ליהנות מפטור מתשלום דמי שירות בלילה, ימי מנוחה וחג, בתדלוק בשירות מלא )בסיוע

- – מתדלק(. ימי מנוחה ימי המנוחה כמשמעם בסעיף 11 א)א( לפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח 1211

ויום העצמאות כמשמעו בחוק יום העצמאות התש"ט 1212 . תשלום בעד שירות מלא )"דמי שירות"( -

- . כהגדרתם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב 1551

.11 החל מיום 2.15.1511 ועד להודעה חדשה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל, בתחנות המשתתפות,

יהיה זכאי ליהנות ממחיר בנזין 21 בשירות עצמי, גם בתדלוק בשירות מלא )בסיוע מתדלק(. יובהר כי לא

תינתן הנחה בגין תדלוק בנזין 21 בשירות עצמי.

.11 מבוטל.

.11 צבירת הנקודות למשלם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל בתחנות פז ובחנויות yellow yellowyellowyellow , תיעשה

בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל.

.12 החל מיום 1.15.1511 ועד ליום 12.1.1511 המשלם בכרטיס CASH CARD ייהנה מהנחה של 2% בחנויות ילו

המשתתפות, כפי שיעודכנו מעת לעת. ההנחה לא תכלול סיגריות ואביזרי עישון; תרומות; שירותים

מתקדמים; מוצרים בפיקוח; כפל מבצעים. החל מיום 11.1.1511 ההטבה לפי סעיף 12 זה מבוטלת.

.11 שופרסל פיננסים תהא רשאית לשנות את ההטבות בכל עת עפ"י שקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה

מוקדמת.

.12 ההטבות בפז וב- YELLO YELLO יינתנו במעמד התדלוק ו/או הקניה, למעט הזכאות להטבה בדלק שתינתן

במעמד החיוב, כמפורט בסעיף 2 לעיל. ההטבות יינתנו למשלמים באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל

בלבד.

-15-

(

נספח ד' כרטיס אשראי המועדון מבית כאל

כללי:

.1 לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי המועדון מבית כרטיסי אשראי לישראל בע"מ או

דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן יחד "כאל"( )להלן: "כרטיס אשראי המועדון" ו "מחזיקי כרטיס - -

אשראי המועדון" בהתאם( הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס

אשראי המועדון הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי המועדון

)בהתאם להיקף הכספי( והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי

ההצטרפות לכרטיס אשראי המועדון.

.1 בקשה לקבלת כרטיס אשראי המועדון מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף

לתקנון המועדון. במידה שבעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, או שהינו

מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל שהונפק על ידי לאומי קארד, שופרסל תהיה רשאית להשאיר את -

הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי

שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים

הקיימים במועדון ו/או אצל כאל של מחזיק כרטיס אשראי המועדון, יש לפנות ישירות למוקד כאל

בטלפון *508 3 . על אף זאת, עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ומצטרף נוסף

כהגדרתם בסעיף 1.1 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות. ניתן

לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-155-25-15-15 , או בדואר אלקטרוני

creditcard@shufersal.co.il .

.1 ככל שביקש לקוח כי יונפק לו כרטיס אשראי המועדון, הרי שעם הנפקת כרטיס אשראי המועדון, יוענקו

לו הטבות המועדון בהתאם למפורט בנספח זה בלבד.

.1 מחזיק כרטיס אשראי המועדון אשר מחזיק בנוסף גם כרטיס אשראי שופרסל שהונפק על ידי לאומי

קארד, יהא זכאי להטבות המפורטות בנספח א', ובלבד שבכל הנוגע להטבת "חמישה המוצרים", יחולו

לגביו התנאים המפורטים בסעיף 12 להלן.

.1 מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי המועדון יהיה רק לאחר מסירת כרטיס אשראי המועדון

המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי המועדון. המבצעים וההטבות שינתנו

למשלמים בכרטיס אשראי המועדון מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים

בכרטיס אשראי המועדון, שמחזיק כרטיס אשראי המועדון בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק

יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי המועדון, אשר ישלם באמצעות כרטיס אשראי המועדון רק על חלק

מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי המועדון בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש

באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס בקנייה זו.

.1 לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי המועדון, בסניף יהיו זכאים ליהנות,

במשך 15 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי "ברצפת המכירה" בסניפי

שופרסל בלבד. במידה ולא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח

לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 15 הימים כאמור לעיל, תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי

"רצפת המכירה" בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד.

.2 על אף האמור לעיל, חברי מועדון לקוחות המועדון אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון

לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות מבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס

אשראי המועדון בפועל.

.1 זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת, לכרטיס זמני אחד מידי 1 חודשים קלנדאריים.

לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת מהטבות כרטיס אשראי שופרסל "ברצפת המכירה" בטווח

של עד חצי שנה מיום הקלדתו הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה

של הלקוח.

.2 לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה )חלקן

או כולן( בכל עת ובהתאם להוראות הדין.

.15 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיסי זהב באמצעות כרטיס אשראי המועדון ובגין

משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

מתנת הצטרפות:

.11 לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי המועדון, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י כאל, יהא

זכאי למתנת הצטרפות. מתנת ההצטרפות תהיה ניתנת לבחירה בהתאם לשתי האפשרויות הבאות: )א(

הלוואה בסך של עד 1,555 ש"ח ללא ריבית שתועמד על ידי כאל בהתאם לתנאי ההלוואה שיקבעו על ידי - -

- כאל )מותנה באישור כאל( או )ב( "עגלה במתנה" שווי מתנת הצטרפות של 115 ש"ח ]החל מיום 1

111 ש"ח[, הניתנים כהנחה מסכום הרכישה המזכה )כהגדרתה להלן( הראשונה באחד – בינואר 1512

מסניפי שופרסל או Be by Shufersal ( BE – 111 ( בקניה בסך של 115 ש"ח ]החל מיום 1 בינואר 1512

ש"ח[ ומעלה באמצעות כרטיס אשראי המועדון.

].₪ ]החל מיום 0 בינואר 8109 שווי מתנת ההצטרפות של "עגלה במתנה" יהיה בסך של 086

.11 מתנת ההצטרפות הנ״ל או כל הטבה שתבוא במקומה )ככל שתהיה( הינה הטבה חד פעמית ללקוח

וניתנת רק ללקוחות חדשים, אשר לא החזיקו בזמן כלשהו בעבר בכרטיס אשראי המועדון. מי שהחזיק

או מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל המונפק על ידי לאומי קארד בעת הצטרפותו לכרטיס אשראי -

המועדון, יהיה זכאי למתנת ההצטרפות. מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש במשך תקופה של שנה החל

ממועד הנפקת הכרטיס )להלן: "שנת ההצטרפות"(.

-11-

(

.11 – לקוח אשר יבחר בחלופת "עגלה במתנה" וירכוש מוצרים בסך של 115 ש"ח ]החל מיום 1 בינואר 1512

111 ש"ח[ ומעלה באחד מסניפי שופרסל באמצעות כרטיס אשראי המועדון )לעיל ולהלן: "רכישה

111 ש"ח[. מתנת – מזכה"(, יהיה זכאי להנחה חד פעמית בסך של 115 ש"ח ]החל מיום 1 בינואר 1512

ההצטרפות ניתנת למימוש באופן חד פעמי ברכישה המזכה הראשונה שיבצע באחד מסניפי שופרסל או

BE הלקוח במהלך השנה אשר תחילתה במועד הנפקת כרטיס אשראי המועדון. רכישה מזכה, לעניין

סעיף זה, אינה כוללת סיגריות, מוצרי חשמל, משלוחים, תרומות, משיכת מזומן, הלוואות או מוצרי

- – 111 אשראי שונים. מובהר כי אם סכום הקנייה יהיה פחות מ 115 ש"ח ]החל מיום 1 בינואר 1512

ש"ח[, מתנת ההצטרפות לא תמומש.

].₪ ]החל מיום 0 בינואר 8109 שווי מתנת ההצטרפות של "עגלה במתנה" יהיה בסך של 086

.11 מתנת ההצטרפות תמומש מאליה באופן אוטומאטי בקופה במעמד הרכישה המזכה הראשונה שהלקוח

יבצע במהלך שנת ההצטרפות, ללא צורך בכל פעולה או אישור מצד הלקוח. את מתנת ההצטרפות ניתן

לממש בפעם אחת ללא צבירה לקניה הבאה וזאת בתוך שנת ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי

שופרסל בלבד.

מובהר כי מתנת ההצטרפות בשירות שופרסל אונליין לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע

במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים

בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי המועדון ויוצג בדיווח

העסקאות החודשי בכרטיס.

.11 כאל תהיה רשאית שלא לאפשר את חלופת מתן ההלוואה ללקוחות מסוימים, ו/או שלא לאשר העמדת

הלוואה, בהתאם לנהליה ולשקול דעתה הבלעדי.

.11 לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.

עמלות:

עמלת דמי כרטיס

.12 כרטיס אשראי המועדון יהיה זכאי לפטור מתשלום עמלת דמי כרטיס למשך שנה ממועד הנפקת

הכרטיס לאחר מועד זה תיגבה עמלת דמי כרטיס אשראי. דמי כרטיס אשראי יגבו בכל חודש, אחת

לחודש, לכל כרטיס בגין החודש שחלף בהתאם לתעריפים הבאים:

א. תעריף לכרטיס מסוג זהב, 11.25 ₪ לחודש. בשנתיים הראשונות תינתן הנחה בסך 1.25 ₪ כך

.₪ שדמי הכרטיס יעמדו בשנתיים אלה על 11

ב. לכרטיס מסוג פלטינום שהונפק על ידי CalCal 12.25 ש"ח לחודש. בשנתיים הראשונות תינתן הנחה

.₪ בסך 1.25 ₪ כך שדמי הכרטיס יעמדו בשנתיים אלה על 11

ג. דמי הכרטיס יגבו פעם אחת לכל בית אב, כהגדרת מושג זה בתקנון מועדון הלקוחות, ובהתאם

לרשום ברשומות שופרסל בחודש החיוב.

.11 עדכון עמלת כרטיס אשראי המועדון יהיה בהתאם לתעריפון העמלות של כאל כפי שיהיה מעת לעת.

.12 מחזיקי כרטיס אשראי המועדון פטורים מעמלת כרטיס האשראי למשך שנה מיום ההצטרפות. לקוח

זכאי לפטור מעמלת כרטיס האשראי לשנה פעם אחת בלבד.

.15 עמלות נוספות הנגבות בכרטיס אשראי המועדון הן כמפורט בתעריפון העמלות של כאל, המתעדכן מעת

לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של כאל בכתובת: www.cal www.calwww.calwww.calwww.cal -online.co.ilonline.co.il online.co.ilonline.co.ilonline.co.ilonline.co.ilonline.co.ilonline.co.il .

דמי חבר מועדון

.11 כרטיס אשראי המועדון מחויב על ידי שופרסל בדמי חבר מועדון קבועים )"דמי חבר מועדון"( בסך של 1

ש"ח בחודש )כולל מע"מ( אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל תהיה רשאית

לגבות את דמי חבר המועדון חד פעמי מראש. שופרסל תהא רשאית להודיע על שינוי ו/או עדכון של דמי

חבר המועדון בהודעה מראש ובהתאם להוראות הדין.

.11 לקוחות כרטיס אשראי המועדון פטורים מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי

לפטור מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד.

.11 מחזיק כרטיס אשראי המועדון אשר מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל של לאומי קארד, יחויב בדמי חבר

מועדון באחד מהכרטיסים בלבד. ככל שייגבו ממחזיק כרטיס אשראי המועדון דמי חבר בשני

הכרטיסים, יושבו דמי חבר המועדון בגין אחד הכרטיסים באופן שייקבע על ידי שופרסל. -

פטור קבוע מדמי חבר מועדון ומעמלת כרטיס האשראי, לכרטיס שני בתא משפחתי:

.11 לזוג לקוחות השייכים לאותו "תא משפחתי" כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ"י הרשימות הקיימות -

במערכת מועדון לקוחות שופרסל, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון באחד הכרטיסים

של התא משפחתי גם לאחר סיום שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין עמלת כרטיס האשראי ודמי חבר

המועדון של אחד מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי. הלקוח יהא רשאי בכל עת לפנות למועדון

לקוחות שופרסל בבקשה לשנות את השיוך לתא המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות

שופרסל. האחריות לעדכון הפרטים הינה על הלקוח בלבד.

.86 כאל ו/או שופרסל שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר

מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובהתאם להוראות הדין.

-11-

(

הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל:

.11 המשלם בכרטיס אשראי המועדון ייהנה מהנחה קבועה בגובה של 1% על מוצרי מותג פרטי שופרסל

וגאלה הום )לא כולל מוצרי פיילוט( )להלן: "המוצרים בהנחה"( בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם

בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי המועדון. ההנחה על המוצרים בהנחה הינה בתוקף החל

מינואר 1511 עד ינואר 1515 , ומוגבלת ל 1 מוצרים זהים בקניה. -

.12 בנוסף, המשלם בכרטיס אשראי המועדון ייהנה מ 15% הנחה על )א( 1 מוצרים לפי בחירתו )מתוך -

רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת( )"הטבת חמישה המוצרים בשופרסל"( בכל קניה

בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי המועדון; ו )ב( )א( 1 מוצרים -

לפי בחירתו )מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת( בכל קניה בסניפי רשת BE בה

ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי המועדון; )להלן: "הטבת חמישה המוצרים ב -

BE "(. מחזיק כרטיס אשראי המועדון יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים אשר תעודכן

מעת לעת ע"י שופרסל ו/או BE , לפי העניין, את 1 המוצרים בשופרסל ו 1 המוצרים ב - - BE , שעליהם הוא

מעוניין לקבל 15% הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי המועדון )להלן: "המוצרים המוזלים"(.

מובהר כי ההנחה הקבועה בגובה 15% למוצרים המוזלים תינתן על היתרה בלבד במקרה שקיימת זהות

עם המוצרים בהנחה.

מובהר בזאת כי מי שהונפק לו כרטיס אשראי המועדון ואשר מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל שהונפק

על ידי לאומי קארד, יהא זכאי לקבל את הטבת חמישה המוצרים בשופרסל במצטבר בשני הכרטיסים

יחדיו. כלומר, ככל שמימש מחזיק כרטיס אשראי המועדון את ההטבה, כולה או חלקה, באמצעות

כרטיס אשראי המועדון, ניתן יהיה לממש את היתרה )ככל שנותרה( באמצעות הכרטיס השני, ללא כפל

הטבות. מובהר עוד כי הטבת חמישה המוצרים ב - BE אינה ניתנת בכרטיס אשראי שופרסל שהונפק על

ידי לאומי קארד.

.11 בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר 1-155-

15 - 15 - 25 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי עלון "בחירת מוצרים"

אשר ימצא בעמדת שירות הלקוחות סניפים, והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים

שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח

יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.

.12 הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי. שופרסל

רשאית ו/או BE , לפי העניין, לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה

שופרסל או BE את רשימת המוצרים המוזלים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית

לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים

חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומטית של מוצר מתוך 1

מוצרי ברירת המחדל.

.15 ברירת מחדל 1 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל או – BE לפי העניין במידה שלקוח לא יבחר 1 מוצרים או -

חלקם או במידה שבחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק

כרטיס אשראי המועדון מהנחה ל 1 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל או - BE לפי העניין.

.11 רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס אשראי המועדון תכנס לתוקפה ותקנה

למשלמים בכרטיס האשראי הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת

הבקשה ע"י הלקוח.

.11 ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי המועדון תהא מוגבלת לרכישה של עד 15 פריטים בחודש

קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל ו- BE

ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה

שלקוח רכש מעל 15 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל ו - BE תהיינה רשאיות למכור לו את

הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור

הפריטים הנוספים.

.11 במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים המוזלים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת

המוצרים המוזלים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.

.11 מובהר כי שופרסל ו/או BE רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה

אחוזי ההטבה ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

ובהתאם להוראות הדין.

.11 מובהר כי במידה שנשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים בהנחה ו/או המוצרים המוזלים

ו/או תינתן הנחה אחרת בגין אחד מהם, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.

.11 ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה

באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת

המוצרים.