תקנון מועדון לקוחות שופרסל

 

תקנון מועדון לקוחות שופרסל (מאי 2021)

 


* * לקוחות יקרים. ביום 18.10.2021 תסתיים תכנית מועדון הלקוחות. במועד זה תסתיים צבירת הנקודות במועדון. עד למועד זה ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות ולממש אותן וליהנות מההטבות – הכל בהתאם לתנאי התקנון. * *כללי


מועדון לקוחות שופרסל מנוהל ע״י חברת שופרסל בע״מ. שופרסל בע״מ רחוב שמוטקין בנימין 30, ראשון לציון 7536333, טלפון 1-800-70-40-40.


1. חברות במועדון לקוחות שופרסל


1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדון לקוחות שופרסל ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברת שופרסל בע״מ (להלן בהתאמה - ״חבר המועדון״, ״המועדון״ ו - ״שופרסל״) . שופרסל תהיה רשאית לדחות, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.


1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות שופרסל, מוזמן לגשת לאחד מסניפי רשת שופרסל ולהירשם בעמדת הרשמה ייעודית או בעמדת שרות לקוחות בסניף או להיכנס לאתר האינטרנט של שופרסל בכתובת www.shufersal.co.il.


הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות ויקבל כרטיס חבר מועדון לקוחות שופרסל זמני, בצירוף מספר חבר (להלן: ״הכרטיס״).


1.3 חברי מועדון סופראקרד כולם או חלקם יצורפו באופן אוטומטי כחברים במועדון לקוחות שופרסל וזאת במקום חברותם במועדון סופרקארד. כרטיס חבר המועדון יישלח למענם במישרין ע״י שופרסל, עפ״י שיקול דעתה של שופרסל. חבר מועדון סופרקארד אשר לא קיבל כרטיס מועדון לקוחות שופרסל יהיה רשאי לפנות אל שופרסל ולבקש כי יישלח אליו כרטיס חבר מועדון בהתאם להוראות תקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי, לקוח אשר טרם קיבל את כרטיס חבר המועדון החדש, על אף זכאותו לקבלת כרטיס זה בהיותו חבר מועדון סופרקארד תעמוד לו האפשרות להזדהות באמצעות מסירת פרטים מזהים לשביעות רצונה של שופרסל לצורך זיהויו כחבר מועדון.


1.4 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. על אף זאת חבר המועדון (להלן: ״החבר הראשי״) יהיה רשאי לבקש כי יונפק לו כרטיס חבר אחד נוסף על שם צד ג' אחר מטעמו (להלן: ״המצטרף הנוסף״). לחבר הראשי ולמצטרף הנוסף יונפקו כרטיסי חבר עם מספרי כרטיסים שונים ואולם הנקודות אשר יצטברו בכרטיס חבר המועדון ביחד עם הכרטיס הנוסף יצברו במשותף. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין צבירת נקודות המועדון המשותפות תהיינה לחבר בלבד ולא למצטרף הנוסף. על אף האמור לעיל, שופרסל תהיה רשאית לאפשר את מימוש נקודות המועדון שנצברו במשותף גם למצטרף הנוסף עפ״י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי הכרטיס הנוסף יונפק תחת זהות של המצטרף הנוסף בהתאם לפרטים שיימסרו ע״י חבר המועדון ולאחר שקיבל הרשאה לעשות כן מאת המצטרף הנוסף. (חבר המועדון והמצטרף הנוסף יחדיו להלן: ״תא משפחתי״).


1.5 כרטיסי חבר מועדון הנושאים את שם המועדון הקודם ״סופרקארד״ (להלן: ״כרטיס סופרקארד״), יוחלפו על ידי המועדון, ללא כל חיוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיסי סופרקארד החל מיום 25.7.2007.


1.6 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. שופרסל תהיה רשאית לחייב את חבר המועדון ב-500 נקודות מועדון על הנפקת כרטיס חבר חדש מהפעם השלישית ואילך. שופרסל תהיה רשאית לשנות על פי קביעתה את מספר הנקודות לחיוב מעת לעת. שופרסל תהיה רשאית לחייב בדיעבד את נקודות המועדון במקרה כמתואר לעיל.


1.7 ניתן להתקבל כחבר במועדון לקוחות שופרסל גם באמצעות הצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל מבית כרטיסי אשראי לישראל בע״מ או דיינרס קלוב ישראל בע״מ (להלן יחד - ״כאל״ או ״Cal״) בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בתנאי ההצטרפות לקבלת כרטיס אשראי שופרסל, לרבות טופס גילוי נאות ולרבות התנאים המפורטים בנספח ד' לתקנון זה. עד למועד תום תוקף כל כרטיס אשראי שופרסל שהונפק ללקוח על-ידי לאומי קארד בע״מ, יחולו התנאים המפורטים בנספח א' לתקנון זה. מחזיק כרטיס אשראי שופרסל אשר יבקש כי יונפק לו כרטיס אשראי המועדון (כהגדרתו בנספח ד'), יהא זכאי להטבות כפוף לתנאים המפורטים בנספחים א' ו-ד' לתקנון זה.


1.8 הצטרפות לשירות שופרסל Online מחייבת חברות הלקוח במועדון לקוחות שופרסל והכול בהתאם לתקנון שופרסל Online כמפורט באתר האינטרנט. לקוח המצטרף לשירות שופרסל ONLINE מצורף בהסכמתו גם כחבר מועדון לקוחות שופרסל, בהתאם לתנאי תקנון זה, וכרטיס מועדון יישלח לביתו.


2. צבירת ומימוש נקודות שופרסל 


2.1 כל חבר מועדון יזוכה בנקודות שופרסל עבור רכישותיו ברשתות הכלולות במועדון: שופרסל שלי, שופרסל דיל (כולל שופרסל דיל אקסטרה), שופרסל אקספרס, שופרסל Online, אורגניק מרקט וניו-פארם (הצבירה בניו-פארם תחל לאחר סיום פריסת קופות חדשות בסניפים), כמפורט בתקנון זה ובנספח ב' לתקנון, וזאת בשיעור של 1 נקודת מועדון בעבור כל 2 ש״ח קניה* (להלן: "נקודות" או "נקודות שופרסל" או "נקודות מועדון"). מובהר כי אין צבירת נקודות ברשתות ״יש חסד״ ו- ״יש בשכונה״. שופרסל רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את השיטות ו/או הנוסחאות השונות לצבירת נקודות, לרבות אך לא רק עבור מוצרים מסוימים, לקניה ברשתות שונות, לשימוש בשירותים שונים וכיוצ״ב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית שופרסל לקבוע מעת לעת, כי קבוצות מסוימות באוכלוסייה יהיו זכאיות לתנאים שונים בכל הנוגע לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתם ו/או ערכם ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של שופרסל עפ״י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי שופרסל לא תהיה מחויבת להודיע לחבר המועדון על שינוי תנאי תקנון זה.


מובהר, כי הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון במועדון סופרקארד ישמרו ויועברו לזכות חשבונו החדש של חבר המועדון במועדון לקוחות שופרסל.


צבירת הנקודות ומימוש ההטבות לחברי מועדון לקוחות שופרסל הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו לעיל והכול תחת פרטי החבר הראשי. שוברי הזיכוי הכספי בגין צבירת הנקודות וההטבות לחברי מועדון יישלחו על שם החבר הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע״י שני הכרטיסים בתא משפחתי.


2.2 כמו כן מזכה החברות במועדון בהטבות או מבצעים שונים, אשר יפורסמו ע״י שופרסל מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות/ כרטיס אשראי שופרסל בקופה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון, בהגדרתו - הטבה שהינה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד באמצעות מסירתו בקופה- כדוגמת קופון, שובר, כרטיס וכל דרך אחרת שתיקבע ע״י שופרסל. שופרסל רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ״ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. כרטיס זמני מזכה את החבר בצבירת נקודות ובמבצעים ברצפת המכירה בסניף בלבד. רק כרטיס מועדון קבוע מזכה את החבר בכל יתר ההטבות. מבצעי חברי המועדון אינם תקפים בסניפי שופרסל אקספרס-אלא- אם צוין אחרת בפרסום של המבצע באופן מפורש.


להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחים לחברי המועדון, אלא אם צוין אחרת בדיוור עצמו:-

2.2.1 מימוש הקופונים כפוף למגוון הקיים בכל סניף ולמצוין בקופון.

2.2.2 מימוש הקופונים ניתן בסניפים המצוינים על גבי הקופון.

2.2.3 הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

2.2.4 מחירו הקודם של מוצר מצוין בשילוט בסניפים.

2.2.5 אין כפל מבצעים.

2.2.6 התמונות המופיעות בדיוורים השונים הינן להמחשה בלבד.

2.2.7 מימוש הקופון הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת) ובמעמד הקנייה המזכה בסניף המצוין בקופון. קופון שלפי נתוני הרשת פקע או מומש, לא יכובד.

2.2.8 הקופונים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

2.3 נכון למועד פרסום התקנון, הרשתות הכלולות במועדון ומספר הנקודות שיזוכו במסגרת רכישה בכל אחת מהן הינן כמפורט בסעיף 2.1 לעיל ובנספח א' הרצ״ב לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע רשתות בכל עת, באופן זמני או קבוע.


2.4 נקודות זיכוי תיצברנה ע״י העברת כרטיס לפני עריכת החשבון בקופה בלבד בעת ביצוע התשלום בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לעיל, ולא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לקופאי/ת בסניף שופרסל לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד. שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת - לשביעות דעתה של שופרסל, לרבות באמצעות מתן מספר ת.ז או מספר חבר - ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את שופרסל לעשות כן ולשופרסל יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות הצגת כרטיס החבר.


2.5 נקודות שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר לחנות מסיבה כלשהי, לרבות החזר כספי הניתן ללקוח בגין החזר פיקדון בקבוקים, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות הזיכוי בחשבון החבר קטנה מנקודות הזיכוי אותן יש לנכות כאמור, יחויב כרטיס המועדון ביתרת חובה של נקודות.


2.6 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות ושופרסל תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.


2.7 תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו (כגון: ריבית ו/או הצמדה) לא יזכה בנקודות.


2.8 לגבי מוצרים במבצע/ הנחה - המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה או המבצע.


2.9 צבירת נקודות זיכוי תתאפשר על ידי תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל. מובהר בזאת כי לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום בתווי קניה (למעט קבוצת חברים שהינם אזרחים ותיקים עפ״י קריטריונים שייקבעו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שופרסל ו/או כל קבוצת חברים אחרת אשר תיקבע ע״י שופרסל מפעם לפעם) ובשוברי החלפה ו/או זיכוי וכד'.


2.10 לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.


2.11 לא תאושר צבירת נקודות בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שיועבר כרטיס מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות בעל הכרטיס בגין אותה רכישה, רשאי המועדון לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד. ״רכישה סיטונאית״: כפי שתוגדר על ידי שופרסל מעת לעת. החלטת שופרסל באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר.


2.12 החבר יהיה אחראי להתעדכן במצב הנקודות הצבורות לזכותו ע״י בדיקה באתר האינטרנט של שופרסל, או ביצירת קשר עם המועדון בטלפון 1-800-70-40-40 כמו כן יופיע מצב הנקודות הצבורות על גבי חשבונית הקניה. כמו כן יהיה החבר אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, המתעדכנים על פי החלטת שופרסל מעת לעת, ולא תחול על שופרסל כל אחריות בקשר לכך.


2.13 רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטבר יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. מובהר בזאת, כי שופרסל תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר האינטרנט.


מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר הנקודות שנצברו לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב, עד 3 חודשים ממועד הרכישה, באמצעות אתר האינטרנט של שופרסל או באמצעות פקס או מכתב לכתובת המועדון, בצרוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו.


בכל מקרה של מחלוקת, שופרסל תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.


2.14 היה והתברר ברישומי המועדון כי לחבר המועדון קיימים מספר כרטיסים במערכת, תהיה שופרסל רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחד בין הכרטיסים שבידו באופן שצבר הנקודות הזקוף לטובת החבר בכרטיס אחד יצורף לנקודות אשר נזקפו לזכותו בכרטיס האחר ו/או בכל דרך או נוסחה אחרת כפי שתמצא שופרסל לנכון.


2.15 שופרסל תהיה רשאית בהתאם לפניה שתתקבל אצלה ו/או עפ״י יוזמתה לאחד כרטיסי חבר של חברים שונים במועדון הלקוחות וזאת אם תמצא שופרסל כי קיימת הצדקה לכך עפ״י שיקול דעתה ו/או בנסיבות בהן התבקש הדבר ע״י אחד מחברי המועדון.


2.16 שופרסל תהיה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות שופרסל לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ״י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.


יודגש כי, ההנחה לקבוצות לקוחות אשר יקבעו עפ״י שיקול דעתה של שופרסל תתאפשר ע״י תשלום במזומן, בשקים ובכרטיס אשראי בלבד בהתאם לרשתות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל. מובהר בזאת כי ההנחה לא תינתן בתשלום בתווי קניה, כרטיסי קניה ושוברי זיכוי / הטבות מועדון לקוחות שופרסל. עוד יודגש כי, ההנחה לא תקפה ברכישת סיגריות, גפרורים, מוצרי בית מרקחת, חשמל ואלקטרוניקה, משלוחים, תרומות, עיתונים ,כרטיסי חיוג וזיכוי בגין פיקדון בקבוקים.


2.17 לא תהא צבירת נקודות בבית מרקחת בגין תרופות הניתנות עם מרשם רופא.


3. מימוש נקודות הזיכוי


3.1 שופרסל מתחייבת לתת לחברים בגין נקודות הזיכוי שנצברו על ידיהם שוברי זיכוי (כהגדרתם להלן **) ו/או הנחה ו/או מתנות ו/או מוצרים, הכול כפי שיקבע על ידה מעת לעת (ויצוין בסעיף לעיל ובנספח א'), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה צורך במתן הודעה על כך.


למען הסר ספק, שופרסל תהיה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן חישוב שוברי הזיכוי מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין.


3.2 למען הסר ספק מובהר, כי הנקודות שנצברו לטובת החבר וכן ההטבות ו/או ההנחות ו/או שוברי הזיכוי ניתנים לשימוש האישי של החבר בלבד ואינן מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של החבר. החבר אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד שלישי כלשהו.


3.3 חבר אשר חדל מלרכוש באמצעות הכרטיס בסניפי שופרסל במשך תקופה רצופה של ארבעה חודשים ומעלה ו/או במשך התקופה האמורה לא מימש את ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו - יאבד את זכותו לקבלת ההטבות/הנקודות שנצברו לזכותו. איבוד הזכות לקבלת ההטבות/הנקודות הינו אוטומטי ושופרסל אינה חייבת ליתן לחבר הודעה מוקדמת על פקיעת ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו.


3.4 מימוש נקודות מועדון באתר שופרסל Travel


א. שופרסל תהיה רשאית לאפשר לחברי המועדון לממש באתר שופרסל Travel את שוברי הזיכוי הרבעוניים הניתנים להם בגין נקודות מועדון שצברו בגין רכישותיהם בשופרסל.


ב. סכום המימוש של השובר באתר שופרסל Travel יהיה סכומו הנקוב, כפול מכפיל ששופרסל קבעה, אם קבעה. שופרסל אינה מתחייבת למכפיל כלשהו.


ג. על מנת לממש את השובר יש לטעון אותו אקטיבית באתר שופרסל Travel בידי הלקוח. את השובר הטעון באתר יש לממש בתוך 12 חודשים. שובר שלפי תנאיו פקע או מומש לא יכובד.


ד. לא ניתן לממש את השובר פעמיים; שובר שנטען באתר שופרסל Travel לא ניתן יהיה למימוש בחנויות שופרסל.


ה. תוקפו של כל שובר 12 חודשים ממועד טעינתו. אם הלקוח טען מספר שוברים, על הלקוח לממש את כולם באותה ההזמנה .


ו. מימוש השוברים הטעונים אפשרי רק בעסקה שסכומה הכולל גבוה מסכום השוברים הטעונים (כולל המכפיל/ים אם נקבע/ו) ושבה שילם הלקוח את יתרת הסכום בכרטיס אשראי, אך לא פחות מסכום מינימלי של 250 דולר ארה״ב. בהזמנה בסכום נמוך מהמינימום שלעיל - לא ימומשו השוברים. שובר שנטען אינו ניתן לביטול. ניתן לממש את כל השוברים הטעונים באותה עת בהזמנה אחת (מס' Docket אחד). כל שובר ניתן לממש בהזמנה אחת ולא ניתן לפצל שובר אחד בין מספר עסקאות. כמו כן, לא ניתן לפצל שוברים טעונים, בין מספר הזמנות שונות.


ז. הענקת השובר ומימושו לחברי המועדון הינה משותפת לתא משפחתי כהגדרתו בתקנון המועדון והכול תחת פרטי חבר המועדון הראשי (אותו בית אב). ההטבה הינה אישית לכל ללקוח ואינה ניתנת להעברה. ההטבה תשלח על שם חבר המועדון הראשי, אך יוכלו להיות ממומשים ע״י שני הכרטיסים בתא משפחתי (מס' Docket אחד). כל שובר ניתן לממש בהזמנה אחת ולא ניתן לפצל שובר אחד בין מספר עסקאות. כמו כן, לא ניתן לפצל שוברים טעונים, בין מספר הזמנות שונות.


ח. מועדון לקוחות שופרסל רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה. לאחר פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. לאחר המועד הנקוב לא תכובד ההטבה וחבר המועדון לא יהיה זכאי להטבה חלופית כלשהיא בגין שובר הטבה שפג תוקפו. יובהר, כי מימוש שובר ההטבה הינו בכפוף לתנאים שפורסמו לגביו. אין צבירת נקודות מועדון במימוש השובר בשופרסל Travel.


ט. כפוף לתקנון אתר שופרסל Travel.


4. פרטים אישים של החבר ועדכון פרטים


4.1 בהצטרפותו למועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של שופרסל בע״מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, שופרסל תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של שופרסל.


4.2 בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת שופרסל בע״מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו״ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.


4.3 החבר יהיה אחראי לדווח לשופרסל בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. שופרסל לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי עדכון פרטים אישיים של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיו בהתאם להוראות נספח א' לתקנון. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או צבירת נקודות מועדון, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.


4.4 פורק התא המשפחתי של חבר וביקש החבר להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי מבני התא המשפחתי, יגיש החבר להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:

4.4.1 הודעה של החבר הראשי (דהיינו מי שרשום במועדון ככזה), בה הוא מודיע על רצונו להפריד את הזכויות באופן המצוין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות ו/או הנקודות בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף עפ״י שיקול דעתה הבלעדי של שופרסל.

4.4.2 למען הסר ספק, ללא הודעת הפרדת זכויות כאמור, המועדון יהיה רשאי לראות בנ״ל תא משפחתי אחד, לרבות מסירת מידע והודעות למצטרף הנוסף על פעילות התא המשפחתי בשלמותו.

4.5 שופרסל תהיה רשאית ביוזמתה ועפ״י שיקול דעתה הבלעדי להפריד את כרטיסי החבר המשויכים לתא המשפחתי לשני כרטיסי חבר ראשיים באופן שבו כל כרטיס יצבור נקודות באופן עצמאי וללא קשר ו/או זיקה לכרטיס חבר המועדון המשויך לתא המשפחתי.


4.6 על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שופרסל תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.


4.7 החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון.


במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.


4.8 חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות שופרסל שמספרו 990066229 ע״י הודעה בכתב. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 30 ימים ממועד קבלת הודעתו.


4.9 חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת בהקדם האפשרי תוך 3 ימי עבודה.


4.10 חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של שופרסל אונליין או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה משופרסל אונליין ייפנה ישירות לשופרסל אונליין בטלפון 1-800-56-56-56.


4.11 חבר מועדון בעלי כרטיס אשראי שופרסל או בעלי כרטיס קאש קארד שופרסל המעוניין להסיר את שמו ממאגרי המידע של לאומי קארד או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מלאומי קארד, יפנה ישירות לחברת לאומי קארד בטלפון .03-6177744. חבר מועדון בעל כרטיס אשראי המועדון המעוניין להסיר את שמו ממאגרי המידע של כאל או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מכאל, יפנה ישירות לחברת כאל בכתובת תפוצות ישראל 13 גבעתיים.


5. המרת נקודות


בהתאם להחלטה של הנהלת המועדון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יהא ניתן להמיר את נקודות הזיכוי לנקודות במועדונים אחרים.


6. ביטול חברות במועדון


6.1 שופרסל תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא כובדו ע״י בנקים, חברות אשראי וכיוצ״ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.


6.2 חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי שופרסל.


6.3 שופרסל תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.


6.4 שופרסל תהיה רשאית לשלוח למחזיק כרטיס אשראי שופרסל ו/או כרטיס אשראי המועדון אשר ביטל ו/או בוטל לו הכרטיס ו/או למבקש כרטיס אשר לא הונפק לו כרטיס מסיבה כלשהי, כרטיס מועדון לקוחות שופרסל וחברותו במועדון לקוחות שופרסל לא תבוטל אוטומאטית. ואולם אין בכך כדי למנוע זכאותו של חבר המועדון לבקש ביטול חברותו באמצעות משלוח הודעה מתאימה לשופרסל כמפורט לעיל.


7. מבוטל.


8. כללי


8.1 שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בשופרסל או באתר האינטרנט שכתובתו www.shufersal.co.il.


8.2 שופרסל היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.


8.3 שופרסל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ״ב בכל עת.


8.4 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.


8.5 החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על שופרסל למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה במועדון, אז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את שופרסל בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.


8.6 נספחי התקנון הם חלק בלתי נפרד ממנו.


8.7 כל התנהגות של המועדון או של מי מהשותפות הכלולות במועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של אותה חברה או של המועדון על האמור בתקנון זה.


8.8 מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של שופרסל. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל שופרסל לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד שופרסל בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.


8.9 הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות שופרסל כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.


8.10 כתובת הנהלת המועדון הינה: רחוב שמוטקין 30, ראשון לציון, מיקוד: 75363; כתובת דואר אלקטרוני: clubcard@shufersal.co.il; טלפון מוקד שירות לקוחות: 1-800-70-40-40; כתובת דואר אלקטרוני ללקוחות מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל ו/או כרטיס אשראי המועדון: .creditcard@shufersal.co.il


* יצוין כי היחידה הקטנה ביותר לצבירת הנקודות הינה 1 נקודת מועדון. לא תינתן צבירת נקודות בגין קניה הנמוכה מ- 2 ש״ח. מובהר כי בגין רכישה בסכום אי זוגי, ניתן צבירת נקודות על מרכיב הרכישה הזוגי בלבד.


** שוברי זיכוי - תו מועדון לקוחות שופרסל: ישלחו אחת לרבעון. יונפקו שוברים ביחס נקודות כדלקמן: 4000 נקודות מועדון יזכו ב-30 ש״ח לרכישה בסניפי שופרסל בלבד. הפחתת הנקודות בגין שוברי הזיכוי מתבצעת כ-45 ימים טרם מועד משלוח שובר הזיכוי בשל תהליך הפקת השוברים. יתרת נקודות שלא נשלחו בגינן לחבר שובר זיכוי ו/או זכאות למתנה, תזקפנה לזכות החבר להטבה הבאה. לא יוצא שובר זיכוי על סך הנמוך מ-30 ש״ח (או כפולותיו).לא יינתן עודף בתשלום בשובר זיכוי. המועדון רשאי לציין על גבי כל הטבה את תוקפה ותנאים למימושה. לאחר פקיעת תוקף ההטבה לא ניתן יהא לממשה עוד. שובר זיכוי אשר לא ייעשה בו שימוש תוך שלושה חודשים ממועד הוצאתו, או עד המועד הנקוב על גביו, המוקדם מביניהם, יפוג תוקפו. לאחר המועד הנקוב לא יכובד התו והחברים לא יהיו זכאים להחזר נקודות או להטבה חלופית כלשהיא בגין שובר זיכוי שפג תוקפו. יובהר, כי לקוחות שופרסל אונליין יזוכו בהטבה ע״ס 30 ש״ח ישירות לחשבונם בשופרסל אונליין, בהתאם לאמור לעיל. יובהר, כי מימוש תו מועדון הינו בכפוף לתנאים המופעים על גביו.


מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההטבות כמפורט לעיל ולהלן ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר מועדון לקוחות שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.


*** ביום 18.10.2021 תסתיים תכנית מועדון הלקוחות. במועד זה תסתיים צבירת הנקודות במועדון. עד למועד זה ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות ולממש אותן וליהנות מההטבות – הכל בהתאם לתנאי התקנון. 

נספח א' כרטיס אשראי שופרסל


* * לקוחות יקרים. ביום 18.10.2021 תסתיים תכנית מועדון הלקוחות. במועד זה תסתיים צבירת הנקודות במועדון. עד למועד זה ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות ולממש אותן וליהנות מההטבות – הכל בהתאם לתנאי התקנון. * *


הערה: החל מחודש ינואר 2018, לא מונפקים כרטיסי אשראי שופרסל חדשים עבור לקוחות. להסדר ההנפקה החדש ראה התקנון ונספח ד' להלן


כללי:


1. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי שופרסל (להלן: ״כרטיס אשראי שופרסל״ ו- ״מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל״ בהתאם) הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל.


2. בקשה לקבלת כרטיס אשראי שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהיה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב׳ לאומי קארד של מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו-מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע״י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון 1-800-70-40-40, או בדואר אלקטרוני creditcard@shufersal.co.il .


3 . מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי שופרסל יהיה רק לאחר מסירת כרטיס האשראי המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל. המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל, שמחזיק כרטיס האשראי בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס האשראי רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס האשראי בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.


4. לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל, בסניף יהיו זכאים ליהנות, במשך 30 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי ״ברצפת המכירה״ בסניפי שופרסל בלבד. במידה ולא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 30 הימים כאמור לעיל, תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי ״רצפת המכירה״ בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד.


5. על אף האמור לעיל, חברי מועדון לקוחות שופרסל אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות מבצעי ״רצפת המכירה״ בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס אשראי שופרסל בפועל, והפעלתו בהתאם להנחיות לאומי קארד.


6. זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת, לכרטיס זמני אחד מידי 6 חודשים קלנדאריים. לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת מהטבות כרטיס אשראי שופרסל ״ברצפת המכירה״ בטווח של עד חצי שנה מיום הקלדתו הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה של הלקוח.


7. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.


8. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב באמצעות כרטיס אשראי שופרסל ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.


צבירת נקודות שופרסל:


9. תשלום באמצעות כרטיס אשראי שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.


10. מבוטל.עמלות:


עמלת מולטי


11. כרטיס אשראי שופרסל מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ש״ח לחודש בלבד (כולל מע״מ) (להלן: ״עמלת כרטיס האשראי״). עמלת כרטיס האשראי תיגבה במלואה ביום החיוב החודשי.


12. מחזיקי כרטיס האשראי פטורים מעמלת מולטי למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מעמלת כרטיס האשראי לשנה פעם אחת בלבד.


13. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס אשראי שופרסל הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד, המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- -www.leumi card.co.il .


דמי חבר מועדון


14. כרטיס אשראי שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ש״ח בחודש (כולל מע״מ) אשר ייגבו במלואם ע״י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהיה רשאית לגבות את דמי חבר המועדון חד פעמי מראש.


15. לקוחות כרטיס האשראי פטורים מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל לקוח זכאי לפטור מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד.


פטור קבוע מדמי חבר ומדמי כרטיס, לכרטיס שני בתא משפחתי:


16. לזוג לקוחות השייכים לאותו ״תא משפחתי״ - כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ״י הרשימות הקיימות במערכת מועדון לקוחות שופרסל, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון באחד הכרטיסים של התא משפחתי גם לאחר סיום שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין דמי הכרטיס ודמי החבר של אחד מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי. ידוע לי, כי אהיה זכאי בכל עת לפנות למועדון לקוחות שופרסל בבקשה לשנות את השיוך שלי לתא המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות שופרסל. האחריות לעדכון הפרטים הינה על הלקוח בלבד.


17. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש.


הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל: 


18. המשלם בכרטיס אשראי שופרסל מולטי ייהנה מ-10% הנחה על 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי שופרסל.


19. מחזיק כרטיס אשראי שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע״י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי שופרסל מולטי (להלן: ״המוצרים המוזלים״). בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר-1-800-70-10 10 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.


20. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדרי לועזי. שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.


21. ברירת מחדל - 5 מוצרים לבחירה ע״י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק כרטיס האשראי מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.


22. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע״י המשלמים בכרטיס אשראי שופרסל מולטי תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס האשראי הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע״י הלקוח.


23. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.


24. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת המוצרים הנבחרים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.


25. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס אשראי שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.


26. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים ו/או תינתן הנחה אחרת בגין אחד המוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.


27. ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים. נספח ג' – כרטיס CASH CARD שופרסל


* * לקוחות יקרים. ביום 18.10.2021 תסתיים תכנית מועדון הלקוחות. במועד זה תסתיים צבירת הנקודות במועדון. עד למועד זה ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות ולממש אותן וליהנות מההטבות – הכל בהתאם לתנאי התקנון. * *כללי:


1. כרטיס CASH CARD שופרסל הינו כרטיס המאפשר ביצוע עסקות בארץ ובעולם ומאפשר ליהנות מהטבות ומבצעים. הכרטיס הוא מסוג VISA ELECTRON. הכרטיס הוא כרטיס לתשלום מראש PRE-PAID)) ולחיוב מיידי. לא ניתן לבצע עסקות בתשלומים בכרטיס זה.


2. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: ״מחזיקי כרטיס CASH CARD שופרסל ״) הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות הכרטיס (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון ולנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל.


3. בקשה לקבלת כרטיס CASH CARD שופרסל מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, הכפוף לתקנון המועדון. במידה ובעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, שופרסל תהייה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל חב' לאומי קארד של מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל, יש לפנות ישירות למוקד לאומי קארד בטלפון 03-6177744. על אף זאת עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ו- מצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע״י מוקד שירות לקוחות. ניתן לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון -1-800 70-40-40 או בדואר אלקטרוני creditcard@shufersal.co.il .


4. מועד תחילת ההטבות בכרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רק לאחר מסירת הכרטיס המאושר ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס קאש קארד שופרסל ,שמחזיק כרטיס הקאש קארד בחר לרכוש באותה קניה .למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס קאש קארד שופרסל, אשר ישלם באמצעות כרטיס הקאש קארד רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס הקאש קארד בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס באותה הקניה.


5. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המוענקות למחזיק CASH CARD שופרסל (חלקן או כולן) בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מראש.


6. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיס זהב ומשיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל.


7. תנאי הכרטיס הינם בהתאם לטופס ההצטרפות ולהוראות טופס גילוי נאות וכפופים לאישור מנפיקת הכרטיס לאומי קארד.


צבירת נקודות שופרסל:


8. תשלום באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל אינה מקנה תוספת נקודות שופרסל מעבר ליחס צבירת הנקודות של חבר מועדון רגיל ברשתות שופרסל כמפורט בסעיף 2.1 לתקנון.


9. מבוטל. 


עמלות:


דמי כרטיס


10. כרטיס CASH CARD מחויב בעמלה קבועה בסך של 8.88 ש״ח לחודש בלבד (כולל מע״מ)(להלן ״עמלת דמי כרטיס״). עמלת דמי הכרטיס תיגבה מידי חודש בכל מקרה שבוצעה בו עסקת טעינה ו/או מימוש ו/או משיכת מזומן. העמלה תיגבה ב- 25 בכל חודש בעבור החודש הקודם.11. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס הן כמפורט בתעריפון העמלות של לאומי קארד המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של לאומי קארד- www.leumi-card.co.il .


דמי חבר מועדון


12. כרטיס CASH CARD שופרסל מחויב על ידי שופרסל פיננסים בדמי חבר מועדון קבועים בסך של 3 ₪ בחודש (כולל מע״מ)אשר ייגבו במלואם ע״י שופרסל פיננסים ביום החיוב החודשי. שופרסל פיננסים תהייה רשאית לגבות את דמי חבר מועדון חד פעמי מראש.


13. לאומי קארד ו/או שופרסל פיננסים שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובכפוף לדין.


תנאי הכרטיס:


14. בכרטיס CASH CARD שופרסל אפשר לבצע עסקות רגילות בלבד. לא תאושר עסקת תשלומים או עסקת קרדיט ולא יינתנו מוצרי אשראי.

סכומי טעינה:


15. סכומי הטעינה הינם בכפוף לפרסומי לאומי קארד.


16. עסקאות טעינה תתבצענה במכפלות של 20 ₪ בלבד.


17. עסקת הטעינה מתבצעת בעמדות שירות לקוחות שבסניפי שופרסל במזומן בלבד ובכפוף לקבלת הודעת אישור מלאומי קארד.


18. לקוח יוכל לברר את יתרתו בכרטיס בטלפון 03-6178888 

הנחה מיוחדת סניפי שופרסל: 


19. המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל ייהנה מ- 10% הנחה על 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל.


20. מחזיק כרטיס CASH CARD שופרסל יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים מהנמכרים ביותר ברשת שופרסל אשר תעודכן מעת לעת ע״י שופרסל, את 5 המוצרים שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה שתשולם באמצעות כרטיס CASH CARD שופרסל (להלן: ״המוצרים המוזלים״). בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר -1-800 70-10-10 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי טופס המתאים להטבה זו אשר ימצא בסניפים. והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.


21. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי לועזי.שופרסל רשאית לשנות את רשימת המוצרים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל את רשימת המוצרים הנבחרים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומאטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.


22. ברירת מחדל - 5 מוצרים לבחירה ע״י שופרסל- במידה ולקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה ובחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה המשלם בכרטיס CASH CARD שופרסל מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל.


23. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע״י המשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע״י הלקוח.


24. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס CASH CARDשופרסל תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא ,תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה ולקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל תהא רשאית למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים.


25. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים הנבחרים ולקיחת מוצר חליפי באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.


26. מובהר כי שופרסל רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תישמע כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההנחה בהצטרפות לכרטיס CASH CARD שופרסל ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך.


27. מובהר כי במידה ונשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים הנבחרים, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.


28. ההנחה למשלמים בכרטיס CASH CARD שופרסל בשירות שופרסל אונליין לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים.


הנחה מיוחדת בפז ו - YELLOW:

הערה: החל מיום 1 בינואר 2019, הסתיימו כל ההטבות הניתנות בתחנות התדלוק של פז ובחנויות ילו למשלמים בכרטיס אשראי שופרסל


נספח ד' כרטיס אשראי המועדון מבית כאל


ביום 18.10.2021 תסתיים תכנית מועדון הלקוחות. עד למועד זה ניתן יהיה להמשיך ולצבור נקודות וליהנות מההטבות – הכל בהתאם לתנאי התקנון.

כללי:

1. לקוחות שופרסל אשר הונפק להם כרטיס אשראי המועדון מבית כרטיסי אשראי לישראל בע"מ או דיינרס קלאב ישראל בע"מ (להלן יחד - "כאל"; להלן: "כרטיס אשראי המועדון" ו-"מחזיקי כרטיס אשראי המועדון" בהתאם), אחד או יותר, הינם חברי מועדון לכל דבר ועניין ובנוסף לכך ניתנות למשלמים בכרטיס אשראי המועדון הטבות נוספות בעסקאות בהן בוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי המועדון (בהתאם להיקף הכספי) והכול בהתאם ובכפוף להוראות תקנון המועדון, לנספח זה ולתנאים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי המועדון.

2. בקשה לקבלת כרטיס אשראי המועדון מהווה בקשה להצטרפות למועדון לקוחות שופרסל, כפוף לתקנון המועדון. במידה שבעת הגשת הבקשה הלקוח הינו חבר מועדון לקוחות שופרסל, או שהינו מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל שהונפק על-ידי לאומי קארד או שהינו מחזיק בכרטיס אשראי המועדון קודם מסוג אחר מהכרטיס מושא הבקשה, שופרסל תהיה רשאית להשאיר את הרישומים הקיימים במועדון ו/או לשנותם ו/או לפתוח כרטיס מועדון לקוחות שופרסל חדש והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להוראות תקנון המועדון והדין. במקרה של בקשה לשינוי הרישומים הקיימים במועדון ו/או אצל כאל של מחזיק כרטיס אשראי המועדון, יש לפנות ישירות למוקד כאל בטלפון *5083. על אף זאת, עדכון פרטים הנוגעים לשינוי סטאטוס חבר מועדון ראשי ומצטרף נוסף כהגדרתם בסעיף 1.4 לתקנון ו/או פרטים נוספים אחרים כפי שיעודכנו ע"י מוקד שירות לקוחות, יש לעדכן במוקד שירות לקוחות המועדון בטלפון  1-800-70-40-40, או בדואר אלקטרוני   creditcard@shufersal.co.il. 

3. ככל שביקש לקוח כי יונפק לו כרטיס אשראי המועדון, אחד או יותר בהתאם לסוג הכרטיסים שיוצע לו באותה עת ועל פי שיקול דעתה של שופרסל, הרי שעם הנפקת כרטיס אשראי המועדון, יוענקו לו הטבות המועדון בהתאם למפורט בנספח זה בלבד.  

4. מחזיק כרטיס אשראי המועדון אשר מחזיק בנוסף גם כרטיס אשראי שופרסל שהונפק על ידי לאומי קארד, יהא זכאי להטבות המפורטות בנספח א', ובלבד שבכל הנוגע להטבת "חמישה המוצרים", יחולו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 33 להלן. 

5. מועד תחילת ההטבות בכרטיס אשראי המועדון יהיה רק לאחר מסירת כרטיס אשראי המועדון ללקוח בפועל ובכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי המועדון. המבצעים וההטבות שינתנו למשלמים בכרטיס אשראי המועדון מותנים בתשלום על כל המוצרים הנמצאים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי המועדון אחד בלבד, שמחזיק כרטיס אשראי המועדון בחר לרכוש באותה קניה. למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי המועדון, אשר ישלם באמצעות כרטיס אשראי המועדון רק על חלק מהמוצרים הנמכרים במבצע למשלמים בכרטיס אשראי המועדון בסניפי שופרסל שהוא בחר לרכוש באותה הקניה, לא ייהנה מכל מבצעי הכרטיס בקנייה זו. מובהר כי ע"מ להנות מההטבות למחזיקי כרטיס אשראי המועדון, יש לשלם בכרטיס אחד ולא ניתן לפצל את הקנייה בין שני כרטיסי אשראי המועדון. 

6. לקוחות שופרסל אשר חתמו על טפסי ההצטרפות לכרטיס אשראי המועדון, יהיו זכאים ליהנות, במשך 30 ימים מיום הקלדת טופס ההצטרפות בסניף ממבצעי כרטיס אשראי "ברצפת המכירה" בסניפי שופרסל בלבד. במידה שלא התקבל אישור ו/או לא הסתיים הטיפול בבקשת ההצטרפות של הלקוח לכרטיס אשראי שופרסל, במהלך 30 הימים כאמור לעיל, תיחסם זכאותו של הלקוח ליהנות ממבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל כאמור לעיל, והלקוח יירשם כחבר מועדון לקוחות שופרסל בלבד.  

7. על אף האמור לעיל, חברי מועדון הלקוחות אשר זכאים לקבלת הטבות מיוחדות, ממועדון לקוחות שופרסל, לא יהיו זכאים ליהנות ממבצעי "רצפת המכירה" בסניפי שופרסל, עד לקבלת כרטיס אשראי המועדון בפועל.

8. לקוחות לא יוכלו ליהנות יותר מפעם אחת (עבור כלל כרטיסי אשראי המועדון שיחזיקו) מהטבות כרטיס אשראי שופרסל "ברצפת המכירה" בטווח של עד שנה מיום הקלדתה הראשונה במערכת של הבקשה להצטרפות לכרטיס האשראי הראשונה של הלקוח.

זכאותו של לקוח לקבלת כרטיס זמני, תהא מוגבלת, לכרטיס זמני אחד מידי 12 חודשים קלנדאריים.

9. לשופרסל תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את רשימת ההטבות המפורטות בנספח זה (חלקן או כולן) בכל עת ובהתאם להוראות הדין.

10. לא תהא צבירת נקודות בגין רכישת תווי קניה וכרטיסי זהב באמצעות כרטיס אשראי המועדון ובגין משיכת מזומנים בקופות סניפי שופרסל.

מתנת הצטרפות:

11. לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס אשראי המועדון, ובקשתו תאושר ע"י שופרסל וע"י כאל, יהא זכאי למתנת הצטרפות. מתנת ההצטרפות תהיה ניתנת לבחירה בהתאם לשתי האפשרויות הבאות: (א) מתנת הצטרפות בסך של 100 ש"ח, הניתנים כהנחה מסכום הרכישה המזכה (כהגדרתה להלן) הראשונה בשופרסל או ב-Be by Shufersal (BE) בקניה בסך של 100 ש"ח ומעלה באמצעות כרטיס אשראי המועדון; או (ב) מתנת הצטרפות בסך של 175 ש"ח, הניתנים כהנחה מסכום הרכישה המזכה (כהגדרתה להלן) הראשונה באתר/אפליקציית שופרסל Online או באתר/אפליקציית Be by Shufersal (BE), בקניה בסך של 175 ש"ח ומעלה באמצעות כרטיס אשראי המועדון. הבחירה בין האפשרויות תיעשה על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לכרטיס. מובהר כי לאחר מילוי הטופס ואישור הבחירה של מתנת ההצטרפות לא ניתן לשנות את הבחירה. מובהר עוד כי, מתנת ההצטרפות לפי חלופה א ניתנת למימוש גם באתר/אפליקציית שופרסל Online או באתר/אפליקציית Be by Shufersal (BE), ולא תישמע כל טענה כנגד הבחירה או מימושה של המתנה באונליין. 

12. מתנת ההצטרפות הנ״ל או כל הטבה שתבוא במקומה (ככל שתהיה), הינה הטבה חד פעמית ללקוח וניתנת רק ללקוחות חדשים, אשר מתקיימים לגביהם שני התנאים המצטברים הבאים: (א) הם לא החזיקו בזמן כלשהו בעבר בכרטיס אשראי המועדון; (ב) הם לא קיבלו מתנת הצטרפות עבור כרטיס אשראי יש כאל. מובהר, כי לקוח שהונפק לו בזמן כלשהו כרטיס אשראי המועדון (ו/או כרטיס אשראי יש כאל שבגינו קיבל מתנת הצטרפות), ובמועד מאוחר יותר הונפק לו כרטיס אשראי המועדון אחר או נוסף, לא יהיה זכאי למתנת ההצטרפות בגין הכרטיס החדש או הנוסף שהונפק לו, בכפוף למדיניות החברה ונהליה. מי שהחזיק או מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל המונפק על-ידי לאומי קארד בעת הצטרפותו לכרטיס אשראי המועדון, יהיה זכאי למתנת ההצטרפות. מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש במשך תקופה של שנה החל ממועד הנפקת כרטיס אשראי המועדון הראשון שהונפק (להלן: "שנת ההצטרפות").

13. לקוח אשר ירכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי המועדון בסכום העולה על סכום המתנה על פי בחירתו (לעיל ולהלן: "רכישה מזכה"), יהיה זכאי להנחה חד פעמית בסך המתנה שבה בחר. מתנת ההצטרפות ניתנת למימוש באופן חד פעמי ברכישה המזכה הראשונה במהלך השנה אשר תחילתה במועד הנפקת כרטיס אשראי המועדון הראשון. רכישה מזכה, לעניין סעיף זה, אינה כוללת סיגריות, מוצרי חשמל, דמי משלוח, תרומות, משיכת מזומן, שקיות נשיאה, פיקדון על מכלי משקה, גיפטקארד, תשלום חשבונות, הלוואות או מוצרי אשראי שונים. מובהר כי אם סכום הקנייה של מוצרים יהיה פחות מסכום המתנה, מתנת ההצטרפות לא תמומש.

14. מתנת ההצטרפות תמומש מאליה באופן אוטומטי בקופה במעמד הרכישה המזכה הראשונה שהלקוח יבצע במהלך שנת ההצטרפות, ללא צורך בכל פעולה או אישור מצד הלקוח. את מתנת ההצטרפות ניתן לממש בפעם אחת ללא צבירה לקניה הבאה וזאת בתוך שנת ההצטרפות באמצעות חיוב כרטיס אשראי המועדון בלבד.

15. מובהר כי מתנת ההצטרפות בשירות באתר/אפליקציית שופרסל Online או באתר/אפליקציית Be by Shufersal (BE) לא תינתן במעמד ביצוע ההזמנה ולכן לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באתר האינטרנט. המועד הקובע למתן הזיכוי יהיה מועד אספקת המוצרים בעקבות ביצוע ההזמנה. הזיכוי בפועל יעשה במעמד חיוב כרטיס אשראי המועדון ויוצג בדיווח העסקאות החודשי בכרטיס.

16. לא תהא צבירת נקודות בגין תשלום באמצעות מתנת ההצטרפות.

עמלות:

עמלת דמי כרטיס

17. מחזיק כרטיס אשראי המועדון יהיה זכאי לפטור מתשלום עמלת דמי כרטיס למשך שנה ממועד הנפקת כרטיס אשראי המועדון הראשון שהונפק לו. לאחר מועד זה תיגבה עמלת דמי כרטיס אשראי. דמי כרטיס אשראי יגבו בכל חודש, אחת לחודש, מכל מחזיק בכרטיס אשראי המועדון בגין החודש שחלף בהתאם לתעריפים הקבועים בתעריפון העמלות של כאל.

18. עדכון עמלת דמי כרטיס אשראי המועדון יהיה בהתאם לתעריפון העמלות של כאל כפי שיהיה מעת לעת. 

19. מחזיקי כרטיס אשראי המועדון פטורים מעמלת דמי כרטיס למשך שנה מיום הנפקת כרטיס אשראי המועדון הראשון שהונפק ללקוח. לקוח זכאי לפטור מעמלת דמי כרטיס למשך שנה פעם אחת בלבד ביחס לכל כרטיסי אשראי המועדון שהונפקו ו/או שיונפקו לו, בכפוף למדיניות שופרסל ונהליה. שנת הפטור הנ"ל תימנה ברציפות החל ממועד ההנפקה של כרטיס אשראי המועדון הראשון כאמור ללא אפשרות הקפאה לתקופת הפטור במידה שהכרטיס יבוטל במהלך השנה. 

20. עמלת דמי כרטיס תיגבה ממחזיק בכרטיס/י אשראי המועדון. המחזיק בכרטיס אשראי המועדון ישלם עמלת דמי כרטיס בעבור כרטיס אחד וזאת בגין כל כרטיסי אשראי המועדון שברשותו. החיוב בעמלת דמי הכרטיס, יבוצע מכרטיס אשראי המועדון הראשון שהונפק למחזיק ד (להלן: "יום ההצטרפות"). ככל שללקוח מספר כרטיסי אשראי המועדון, והכרטיס שהונפק  ראשון בוטל  מסיבה כלשהי או תוקפו פג ולא חודש, תיגבה עמלת דמי הכרטיס מאחד מכרטיסי אשראי המועדון האחרים שברשותו של הלקוח, על פי קביעתה של שופרסל ו/או כאל. 

21. עמלות נוספות הנגבות בכרטיס אשראי המועדון הן כמפורט בתעריפון העמלות של כאל, המתעדכן מעת לעת. תעריפון מעודכן ניתן למצוא באתר האינטרנט של כאל בכתובת: www.cal-online.co.il.

דמי חבר מועדון

22. מחזיק כרטיס אשראי המועדון יחויב על ידי שופרסל בדמי חבר מועדון קבועים ("דמי חבר מועדון") בסך של 3 ש"ח בחודש (כולל מע"מ) אשר ייגבו במלואם ע"י שופרסל ביום החיוב החודשי. שופרסל תהיה רשאית לגבות את דמי חבר המועדון באופן חד פעמי ומראש (קרי, 36 ש"ח). שופרסל תהא רשאית להודיע על שינוי ו/או עדכון של דמי חבר המועדון בהודעה מראש ובהתאם להוראות הדין.

23. מחזיקי כרטיס אשראי המועדון פטורים מדמי חבר מועדון למשך שנה מיום ההצטרפות. כל מחזיק כרטיס אשראי מועדון זכאי לפטור מדמי חבר מועדון לשנה פעם אחת בלבד ביחס לכל הכרטיסים שהונפקו ו/או שיונפקו לו, בכפוף למדיניות שופרסל ונהליה. שנת הפטור הנ"ל תימנה ברציפות החל ממועד ההנפקה של כרטיס אשראי המועדון הראשון כאמור ללא אפשרות הקפאה לתקופת הפטור במידה שהכרטיס יבוטל במהלך השנה. 

24. דמי חבר המועדון יגבו ממחזיקים בכרטיס/י אשראי המועדון. המחזיק בכרטיס אשראי המועדון ישלם דמי חבר פעם אחת בגין כל כרטיסי אשראי המועדון שברשותו. החיוב בדמי חבר יבוצע מכרטיס אשראי המועדון הראשון שהונפק ללקוח ביום ההצטרפות. ככל שללקוח מספר כרטיסי אשראי המועדון, וכרטיס הראשון בוטל מסיבה כלשהי או פג תוקפו ולא חודש, ייגבו דמי חבר המועדון מאחד מכרטיסי אשראי המועדון האחרים שברשותו של מחזיק כרטיס אשראי המועדון, על פי קביעתה של שופרסל ו/או כאל, בכפוף לכל דין. 

25. מחזיק כרטיס אשראי המועדון אשר מחזיק גם בכרטיס אשראי שופרסל של לאומי קארד, יחויב בדמי חבר מועדון באחד מהכרטיסים בלבד. ככל שייגבו ממחזיק כרטיס אשראי המועדון דמי חבר בשני הכרטיסים, יושבו דמי חבר המועדון בגין אחד הכרטיסים באופן שייקבע על-ידי שופרסל. 

 פטור קבוע מדמי חבר מועדון ומעמלת כרטיס האשראי, למחזיק שני (מצטרף נוסף) בתא משפחתי:

26. לזוג לקוחות השייכים לאותו "תא משפחתי" - כהגדרתו בתקנון המועדון ועפ"י הרשימות הקיימות במערכת מועדון לקוחות שופרסל, והמחזיקים שניהם בכרטיס אשראי המועדון, יינתן פטור מלא מדמי הכרטיס ומדמי חבר מועדון גם לאחר סיום שנת הפטור הראשונה, וזאת בגין עמלת דמי כרטיס לפי נספח ד' זה ודמי חבר המועדון של אחד מהלקוחות השייכים לאותו תא משפחתי (להלן: "המחזיק השני" ו-"הטבת מחזיק שני"). המחזיק השני יהא רשאי בכל עת לפנות למועדון לקוחות שופרסל בבקשה לשנות את השיוך לתא המשפחתי, וזאת בהתאם לתקנון מועדון לקוחות שופרסל.  האחריות לעדכון הפרטים הינה על המחזיקים בלבד. מובהר כי הטבת מחזיק שני בגין עמלת דמי כרטיס לפי נספח ד' זה, אינה חלה מקום הלקוח השני בתא המשפחתי מחזיק רק בכרטיס אשראי שופרסל שבהנפקת לאומי קארד כהגדרתו בנספח א' ואינו מחזיק בכרטיס אשראי המועדון.

27. דמי חבר המועדון ועמלת דמי הכרטיס עבור אותו תא משפחתי יגבו ממחזיק כרטסי אשראי מועדון בתא המשפחתי שהונפק לו כרטיס אשראי המועדון הראשון בזמן (להלן: "החבר המחזיק הוותיק"), ואילו המחזיק השני ייהנה מפטור במסגרת הטבת המחזיק השני.

28. מובהר כי הפטור לשנה מעמלת דמי כרטיס ומדמי חבר במועדון כאמור בסעיפים 19 ו- 23 לעיל (להלן יחד: "הפטור לשנה") והטבת מחזיק שני הינם חופפים ולא מצטברים. לפיכך, כל עוד נגבים מהחבר המחזיק הוותיק דמי חבר ועמלת דמי כרטיס (ככל שאינו בתקופת הפטור לשנה), יהיה החבר השני פטור מתשלום של דמי חבר ומעמלת דמי כרטיס. מובהר כי, אם מסיבה כלשהי החבר המחזיק הוותיק יחדל לשלם עמלת דמי כרטיס ו/או דמי חבר מועדון, למשל בשל ביטול מסיבה כלשהי של כרטיסי אשראי המועדון שברשותו, אזי תסתיים הטבת המחזיק השני, וככל שהחבר השני אינו כפוף לתקופת הפטור לשנה, החבר השני יחויב בדמי חבר ובעמלת דמי כרטיס פעם אחת עבור כל כרטיסי אשראי המועדון שברשותו.

29. ככל שהמחזיק השני יצטרף לחבר מחזיק הוותיק בשלב כלשהו לאותו תא משפחתי, אזי יוגדר מי שהונפק לו ראשון כרטיס אשראי מועדון כחבר המחזיק הוותיק ויקבע תשלום עמלת דמי כרטיס ודמי חבר לפי הסטטוס שלו בכל הנוגע לחבות ולפטור.

30. מובהר כי מניין ימי הפטור לשנה ימשיכו להיספר גם אם במהלך השנה בוטל/ו הכרטיס/ים של המחזיק הוותיק. כך שאם בוטל מסיבה כלשהי כרטיס אשראי המועדון של החבר המחזיק הוותיק, ולאחר חלוף השנה מיום ההצטרפות (המקורי) יונפק לו כרטיס אשראי מועדון חדש, החבר לא יהיה זכאי לפטור מעמלת דמי כרטיס ודמי חבר מועדון בגינו.

31. כאל ו/או שופרסל שומרות לעצמן את הזכות להוסיף ו/או לשנות את סכום העמלות ו/או דמי חבר מועדון מעת לעת על פי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה מראש ובהתאם להוראות הדין.

הנחות מיוחדות בסניפי שופרסל: 

32. המשלם בכרטיס אשראי המועדון ייהנה מהנחה קבועה בגובה של 5% על מוצרי מותג פרטי שופרסל וגאלה הום (לא כולל מוצרי פיילוט) (להלן: "המוצרים בהנחה") בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי המועדון. ההנחה על המוצרים בהנחה מוגבלת ל-3 מוצרים זהים למחזיק בקניה. הטבת המוצרים בהנחה לפי סעיף זה תהיה בתוקף עד ליום 18.10.2021. 

33. בנוסף, המשלם בכרטיס אשראי המועדון ייהנה מ-10% הנחה על (א) 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) ("הטבת חמישה המוצרים בשופרסל") בכל קניה בסניפי שופרסל בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי המועדון; ו- (ב) (א) 5 מוצרים לפי בחירתו (מתוך רשימת מוצרים אשר תוצג בפניו ותעודכן מעת לעת) בכל קניה בסניפי רשת BE בה ישלם הוא בעבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי המועדון; (להלן: "הטבת חמישה המוצרים ב- BE"). מחזיק כרטיס אשראי המועדון יהיה רשאי לבחור, מתוך רשימת מוצרים נבחרים אשר תעודכן מעת לעת ע"י שופרסל ו/או BE, לפי העניין, את 5 המוצרים בשופרסל ו-5 המוצרים ב- BE, שעליהם הוא מעוניין לקבל 10% הנחה בכל קניה באמצעות כרטיס אשראי המועדון (להלן: "המוצרים המוזלים"). מובהר כי ההנחה הקבועה בגובה 10% למוצרים המוזלים תינתן על היתרה בלבד במקרה שקיימת זהות עם המוצרים בהנחה.

מובהר בזאת כי מי שהונפק לו כרטיס אשראי המועדון ואשר (א) מחזיק בכרטיס אשראי שופרסל שהונפק על ידי לאומי קארד; ו/או (ב) מחזיק כרטיס אשראי מועדון נוסף, יהא זכאי לקבל את הטבת חמישה המוצרים בשופרסל והטבת חמישה המוצרים ב- BE במצטבר בכל הכרטיסים יחדיו. כלומר, ככל שמימש מחזיק כרטיס אשראי המועדון את ההטבה, כולה או חלקה, באמצעות כרטיס אשראי המועדון, ניתן יהיה לממש את היתרה (ככל שנותרה) באמצעות הכרטיסים הנוספים, ללא כפל הטבות. מובהר עוד כי הטבת חמישה המוצרים ב- BE  אינה ניתנת בכרטיס אשראי שופרסל שהונפק על ידי לאומי קארד.

34. בחירת המוצרים הינה באחריות הלקוח, ניתן יהיה לבצעה בשיחת טלפון למוקד המועדון למספר1-800-70-40-40 או באתר האינטרנט של רשת שופרסל www.shufersal.co.il או במילוי עלון "בחירת מוצרים" אשר ימצא בעמדת שירות הלקוחות סניפים, והכול בהתאם לשיקול דעתה של שופרסל. ייתכנו מצבים שבהם המוצר הנבחר בוטל, במקרה כזה לא יוכל הלקוח לקבל את ההנחה על המוצר שבוטל. הלקוח יוכל לפנות למועדון ולהחליף את המוצר שבוטל במוצר אחר מהרשימה.

35. הלקוח יוכל לשנות את רשימת המוצרים המוזלים כולה או חלקה אחת לרבעון קלנדארי. כל אחת משופרסל ו- BE, לפי העניין, רשאית לשנות את רשימת המוצרים הרלוונטית אליה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה ושינתה שופרסל או BE  את רשימת המוצרים המוזלים מסיבה כלשהי ובכל שלב שהוא, שופרסל תהא רשאית לתת ללקוח אחת מהחלופות הבאות: בחירת מוצר/ים חלופי/ם מתוך יתרת הרשימה, בחירת מוצר/ים חדש/ים מתוך רשימה חדשה לפי שיקול דעתה של שופרסל או בחירת אוטומטית של מוצר מתוך 5 מוצרי ברירת המחדל.

36. ברירת מחדל – 5 מוצרים לבחירה ע"י שופרסל או BE  לפי העניין- במידה שלקוח לא יבחר 5 מוצרים או חלקם או במידה שבחירתו כאמור לא תתקבל ו/או תשמר מסיבה כלשהי בשופרסל, ייהנה מחזיק כרטיס אשראי המועדון מהנחה ל-5 מוצרים שיקבעו לפי שיקול דעתה של שופרסל או BE  לפי העניין.

37. רשימת המוצרים המוזלים אשר תיבחר ע"י המשלמים בכרטיס אשראי המועדון תכנס לתוקפה ותקנה למשלמים בכרטיס אשראי המועדון הנחה רק לאחר קליטתה בפועל במערכת שופרסל ולא במועד שליחת הבקשה ע"י הלקוח.

38. ההנחה שתינתן למשלמים בכרטיס אשראי המועדון תהא מוגבלת לרכישה של עד 10 פריטים בחודש קלנדארי מכל מוצר מרשימת המוצרים המוזלים, והכול בכפוף למגבלות הנהוגות בסניפי שופרסל  ו-BE ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בסניפים. יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים. במידה שלקוח רכש מעל 10 פריטים ממוצר נבחר בחודש, שופרסל ו- BE תהיינה רשאיות למכור לו את הפריטים הנוספים במחיר מלא או לחילופין לחייב בדיעבד את הלקוח בערך ההנחה שניתנה עבור הפריטים הנוספים. 

39. במקרה של החזרת פריט שנבחר מתוך רשימת המוצרים המוזלים ולקיחת מוצר חליפי מתוך רשימת המוצרים המוזלים באותה עסקה, יקבל הלקוח את ההנחה על פריט ההחזרה.

40. מובהר כי שופרסל ו/או BE רשאית להפסיק את מתן ההנחה ו/או לשנות את אופייה ו/או את גובה אחוזי ההטבה  ו/או את מספר מוצרי ההטבה ואף לבטלם כליל בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין. 

41. מובהר כי במידה שנשלח קופון מועדון לקוחות בגין אחד מהמוצרים בהנחה ו/או המוצרים המוזלים ו/או תינתן הנחה אחרת בגין אחד מהם, לא תהייה הנחה נוספת בגינם, דהיינו אין כפל הנחות.

 

42. ההנחה למשלמים בכרטיס אשראי המועדון באתר שופרסל Online לא תופיע במעמד רישום ההזמנה באמצעות אתר האינטרנט. ההנחה תינתן ותוצג במסגרת תעודת המשלוח שתימסר ללקוח עם אספקת המוצרים.